سخنرانی و گفتگو در کلن

سخنرانان:
حسن شریعتمداری، شهریار آهی، اسفندیار طبری،
جمشید طاهری‌پور، احمد پورمندی

کلن، شنبه ۱۶ فوریه ساعت ۱۶ تا ۲۰
Caritas Zentrum, Stolze Str. 1a, 50674 Köln

در راه دیالوگ ملی 

انتخابات آزاد 
از چه دیدگاه و منظر، در کدام چارچوب و شرایط، با چه هدف و برنامه

سخنرانان: 
حسن شریعتمداری، شهریار آهی، اسفندیار طبری، 
جمشید طاهری‌پور، احمد پورمندی

کلن، شنبه ۱۶ فوریه ساعت ۱۶ تا ۲۰ 
Caritas Zentrum, Stolze Str. 1a, 50674 Köln

برگزار کننده: اتحاد برای دمکراسی در ایران

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.