شرکت در انتخابات چه دستاوردی برای مردم دارد؟

با این تفسیر می توان این نتیجه را گرفت ،که این مردم هستند ،که با انتخاب نمایندگان خود، برای دوره ایی تعیین شده به ان مشروعیت می بخشند و در اصل عملکرد نمایندگان، پاسخی به مردم است .حال این پرسش مطرح می شود که در این سی و چهار سال در حکومت اسلامی، چه احترامی به رای مردم گذاشته شده است ?ایا مردم با رای دادن زندگی ،بهتری را تجربه نموده اند? ایا در این حکومت رای مردم باعث پیشرفت ایران شده است ? ایا مردم به مطالبات و حقوق شهروندی خود دست یافته اند?

 با توجه به انتخابات ریاست جمهوری ،در چند ماه اینده در ایران باید این پرسش را از خود داشته باشیم ،که مفهوم انتخابات چیست و هر انتخاباتی چه دستاوردی می تواند برای مردم در ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی داشته باشد. انتخابات، مجموعه عملیاتی است که در جهت گزینش فرمانروایان یا تعیین ناظرانی برای مهار کردن قدرت، تدبیر شده است. از این دیدگاه انتخابات به معنی فنون گزینش و شیوه‌های مختلف تعیین نمایندگان است. ابزاری است که به وسیله آن می‌توان اراده شهروندان را در شکل‌گیری نهادهای سیاسی و تعیین متصدیان اعمال اقتدار سیاسی مداخله داد.به طوری که در تاریخ سیاسی بریتانیا دیده می‌شود، نخستین سنگ بنای انتخابات به معنی امروزین کلمه، در این مملکت گذارده شد. ‌ در آغاز، سلطنت مطلق زیرفشار طبقه اشراف زمین دار و نجبای روحانی و نظامی به انتقال بخشی از قدرت خود به آنان، دست‌کم در زمینه رایزنی در امور مالی و مالیاتی مبادرت ورزید. آنگاه به سبب تحول در وسایل تولید صنعتی و توجه به بازرگانی و قوت گرفتن بورژوازی شهری و درخواست‌های روزافزون این طبقه روبه‌ رشد، برای مشارکت در اینگونه تصمیم‌گیری‌های مملکتی مالا‌ دربار انگلستان تن به قبول و شناخت این نیروی جدید و پویای اجتماعی نیز داد و موافقت کرد که <نمایندگان> بورژوازی صنعت، بازرگانی، روشنفکری و مشاغل آزاد نیز در پارلمان انگلستان شرکت جویند. این تحول نخستین بار مساله انتخاب نمایندگان را مطرح کرد و پایه انتخابات را به گونه ابتدایی و ساده آن، در این کشور ریخت. از همان زمان آرام آرام، شیوه‌های گزینش و فنون مربوطه راه تکامل در پیش گرفت و از صورت امری اتفاقی زودگذر، به صورت نظامی منسجم در آمد و کم‌کم وارد شبکه حقوق اکثر کشور‌های عالم گردید. ‌ اما استقرار حقوقی و سیاسی انتخابات در شکل‌نهایی آن، در قرون هفدهم و هجدهم با پذیرش نظریه نماینده‌سالا‌ری و ایجاد رژیم‌های نماینده‌ای و متعاقب ظهور و نظریه‌حاکمیت ملی انجام پذیرفت. انقلا‌بیون اروپا، با رد فلسفه حاکمیت مردم که از سوی روسو و همفکران وی ارائه شده بود و گراییدن به اصل حاکمیت ملی، طبعا به سوی اعمال غیرمستقیم قدرت توسط مردم کشیده شدند. زیرا قبول بی‌کم وکاست اصل حاکمیت مردم، خود به خود ایجاد دموکراسی مستقیم را به‌دنبال می‌آورد و این همان معضلی بود که قانونگذاران و بسیاری از نظریه‌پردازان می‌خواستند از آن اجتناب کنند. به بیان ساده‌تر، اکثر انقلا‌بیون درصدد سپردن سرنوشت جامعه به همه مردم نبودند، و آن را مالا‌ خطرناک و ناسودمند می‌شمردند. بلکه مصلحت و خیر اجتماعی را در آن می‌دیدند که از خلا‌ل انتخابات، آن هم از سوی شهروندان آگاه و مصلحت اندیشی، برگزیدگان و نخبگان سر برآورند و زمام قدرت را به دست گیرند. این اندیشه انطباق بیشتری با‌آرمان‌های زمان ‌داشت، از طرف دیگر اجرای نظرات مربوط به دموکراسی مستقیم، در عمل مواجه با اشکالا‌تی نیز بود. به ویژه آنکه در دولت کشور‌های بزرگ، امکان اجتماع همه مردم برای تصویب قوانین و انتخاب قضات و کارگزاران قدرت اجرایی بعید می‌نمود. لذا چه از حیث نظری و چه از لحاظ عملی، دموکراسی غیرمستقیم بیشتر پذیرفتنی به نظر می‌رسید. در شرایط امروز انتخابات از اهمیت بیشتری برخوردار است و اساسا نقش مردم در سرنوشت خود از بارزترین حقوق شهروندی است و نظریه مربوط به نماینده‌سالا‌ری، در واقع ریشه در حقوق مدنی دارد.  آثار  چنین نظریه‌ای بیش از سال ۱۷۸۹، نیز در حقوق عمومی وجود داشت، ولی این انقلا‌ب کبیر فرانسه بود که آن را با تمام قدرت بر کرسی نشاند. بر این محور، <نمایندگان> به کسانی اطلا‌ق می‌شود که آنچه <می‌خواهند> از جانب همه ملت است. هنگامی که تصمیمی اتخاذ کنند، در حقیقت ملت است که به وسیله آنان اخذ تصمیم کرده است. نظر به اینکه خواست آنان خواست ملت است و اراده ملی از رهگذر آنان تظاهر می‌کند، لذا اعمال نمایندگان، خواه عمل قانونگذاری خواه بازبینی و مهار اعمال فرمانروایان و خواه تعیین سایر کارگزاران حاکمیت در اغلب مواقع، دیگر نیازی به تصویب مجدد مردم ندارد و مستلزم هیچ نوع بازبینی و نظارت از سوی شهروندان نیست. نظریه وکالت نیز که خود به عنوان پایه سازماندهی امر نمایندگی قرار گرفته، ملهم از حقوق خصوصی است. اما همین نظریه، در چارچوب حقوق عمومی و برحسب طبیعت رابطه بین شهروند و نماینده، معنی و مفهوم جدیدی القا می‌کند. اولا‌ نمایندگی پارلمان جنبه فردی و خصوصی ندارد. اعتبار این نمایندگی به وسیله بخشی از جمعیت اعطا نشده است، بلکه هر نماینده سند ماموریت خود را از همه ملت دریافت می‌دارد. در غیر این صورت، اگر نماینده حوزه انتخابیه‌ای را فقط مظهر‌همان حوزه بدانیم، در واقع به اصل تقسیم‌ناپذیری حاکمیت ملی خللی وارد آمده است و حال آنکه حاکمیت ملی بخش‌ناپذیر و متعلق به همه ملت است.با این تفسیر می توان این نتیجه را گرفت ،که این مردم هستند ،که با انتخاب نمایندگان خود، برای دوره ایی تعیین شده به ان مشروعیت می بخشند و در اصل عملکرد نمایندگان، پاسخی به مردم است .حال این پرسش مطرح می شود که در این سی و چهار سال در حکومت اسلامی، چه احترامی به رای مردم گذاشته شده است ?ایا مردم با رای دادن زندگی ،بهتری را تجربه نموده اند? ایا در این حکومت رای مردم باعث پیشرفت ایران شده است ? ایا مردم به مطالبات و حقوق شهروندی خود دست یافته اند? ایا معضل بیکاری ،ازادی احزاب و مطبوعات،زودودن فساد،ازادی های فردی و اجتماعی، تورم و معیشیت مردم در این حکومت تامین شده است?ایا پول مردم و به قول خودشان بیت المال خرج عمران و ابادی در کشور شده است یا خرج حماس و حزب الله و بشار اسد ?ایا مردم در این مدت توانسته اند از دولت ها ،مجلس و بیت رهبری در خصوص حیف و میل کردن ثروت ملی که متعلق به همه ایرانیان است پرسش نمایند و پاسخ بگیرند?ایا نمایندگان به مردم پاسخگو بود ه اند?پاسخ من مشخص است ،این حکومت و نمایندگان منتصب، فقط رای مردم را می خواهند . این نمایندگان فقط در قبال یک نفر باید پاسخگو باشند و ان هم بیت رهبری و ولایت مطلقه فقیه است. وقتی مردم به مطالبات خود در عرصه های مختلف دست پیدا نکرده اند و ان نمایندگان هم، در قبال مردم پاسخگو نیستند، پس انتخابات چه معنی و فاید ه ایی برای مردم دارد ! مردم ایران در این شرایط باید از خود پرسش نمایند که چرا باید ابزاری برای مشروعیت این حکومت باشند! به کدام خواسته هایشان رسیده اند ،که بخواهند باز در این انتخابات نمایشی ،فریب جناح های مختلف را بخورند و باز روز از نو روزی از نو !این حکومت فاسد که هویت مردم را به چوب هراج گذاشته است و زندانهایش جای نخبگان و روزنامه نگاران است، چرا باید با رای من و تو به سرکوب خود ادامه دهد ?در کدام کشور دموکراتیک، حاکمان و نمایندگان با مردم خود این چنین اعمالی انجام می دهند?این حکومت با رای شما و ما زنده است و تنفس می کشد، پس با عدم حضور خود در انتخابات اینده این تنفس را ازاین حکومت بگیریم ? این بارباز فریب جناح ها را نخورید ،   چه خاتمی باشد و چه هاشمی و چه هر کس دیگر.این حکومت به دنبال گرم کردن تنور انتخابات است واز هر حربه ایی برای تداوم خود استفاده می نماید. دلیلش هم این است که به جهانیان بگویند ،مردم هنوز ما را می خواهند.به نامه نمایندگان مجلس بنگرید همه چیز بر عکس است به جای دفاع از حقوق مردم و رسیدگی به عاملان  فساد و چپاول در ایران از رهبر حمایت می نمایند و حتی از طرف خود که نمایندگان مردم هستند از اقای خامنه ایی معذرت خواهی می نمایند، که به قول رهبر اختلافات را کش ندهند.این همه وقاحت را در کجای دنیا دیده اید ? وقتی همه دزد و چپاول گر هستند و همدیگر را برای غنائم بیشتر افشا می نمایند،پس چرا با رای خود، به چپاول ثروت ملی این حکومت ادامه دهیم ! در این شرایط حساس وظیفه همه ماست که با روشنگری، مردم را به عدم حضور در انتخابات تشویق نماییم.امیدوارم در اینده نه چندان دور مردم به خواسته های خودشان نائل ایند وبعد از این حکومت ، معنی واقعی انتخابات را لمس نمایند.نمایندگانی را انتخاب کنند که فرمانبر و حاکمیت مردم باشند .نمایندگانی را انتخاب نمایند که به فکر منافع مردم و ملی باشد نه منافع جناح و شخصی خود و بیت رهبری . مردم ایران در این شرایط حساس باید عملا کاری انجام دهند و ان هم نافرمانی مدنی و عدم حضور خود در انتخابات پیش رو است.بیایم همه ،با هم یک نه بزرگ به این حکومت بگوییم. حکومتی که با جاه طلبی های هسته ایی و حمایت از تروریسم منطقه ایی و جهانی و نقض حقوق بشر در ایران هویت همه ما را به چوب حراج گذاشته است .ما می توانیم خواستار حکومتی سکولارو

لائیسیته و دموکرات بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر باشیم ،که بتواند با حضور مردم و حاکمیت مردم ،ایرانی اباد و ازاد را به ارمغان بیاورد .ما تنها نیستیم

منابع : ‌، دکتر ابوالفضل قاضی  در مورد تعریف انتخابات در سطر اول

محمد زمانی روزنامه نگار و فعال سیاسی

ایمیل نویسنده: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای زمانی ممنون از جوابتان ولی دوست عزیز این جواب نیست. آن چند سطر که میگویید، نصف مقاله شماست. درنانی مقالات دیگرتان که فضول ذکر کرده چی؟ آنها هم منبع دارند؟ مساله این است که دیگر مقالاتتان هم به اینصورت است که نصف آنها از جایی دیگر کپی شده اند. یک مورد دیگر اینکه معمولا اگر از کسی نقل قول هم بیاورند، آن نقل قول را در میان گیومه و یا علامتی دیگر میگذارند که مشخص شود. اینهم اشکالیست در کار شما. حالا ما چطور به شما اطمینان کنیم که مقالات دیگری که فضول ذکر نکرده کال شما هستند و کظی برداری از دیگران نیست؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوست عزیز در ذیل مقاله منبع وجود دارد و اسم اقای قاضی هم امده است ..در ان چند سطر که از ایشان اورده ام ...منتها امثال اقای فضول را از اهدافشان باخبر هستم و همچنین با ایشان صحبت هم شده است ...منتها این افراد از اصل و پیام مقاله وحشت دارند ...

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای توکلی با احترام به خواست شما باید عرض کنم که اینجا تناقضی وجود دارد. شما در صفحه <درباره ما> نوشته اید: <همواره نویسنده و منتشر کننده مسئول و پاسخگو می‌باشد.> خوب در اینجا نویسنده و منتشر کننده هر دو آقای زمانی هستند. خواست من بعنوان یکی از خوانندگان سایت شما این است که آقای زمانی در مورد کپی برداری از مقالات دیگران توضیح دهد. من که هیچ توضیحی از ایشان ندیده ام. آقای توکلی شما این <پاسخگویی> را چطور تضمین میکنید؟ در مورد آقای زمانی که اینکار را نکرده اید. پیشنهاد من این است که شما این شرط را برای نویسندگان الزامی کنید که در مقابل اینجور مسائل پاسخگو باشند والا هر کسی میتواند بیاید و مطلبی را کظی کند و اینجا به نام خود منتشر کند و به ریش همه بخندد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای زمانی شما به فضول جواب نمی دهید به این بهانه که اسم مستعار است و چهره واقعی خودش را نشان نمی دهد و به جای جواب با او بگو مگوی هویت می کنید. خوب اگر بهانه شما اسم مستعار بودن است چرا به من جواب نمی دهید. چه جوابی برای توضیح مسول کامنتها دارید؟ به من جواب بدهید و من قول میدهم که فتوکپی شناسنامه ام را برای مسولین ایرانگلوبال بفرستم تا مطمئن شوید که من با نام اصلی خودم مینویسم. لطفا بهانه آوردنها را کنار بگذارید و بگویید که چرا این مقالات شما کپی برداری بودند؟
تصویر کیانوش توکلی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان كرامي ، لطفا تمامش كنيد، باندازه كافي براي هم جواب نوشته ايد

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای زمانی‌ شایسته است به جای اینکه به دنبال فضول باشی‌ و مرتب زیر مقالات کامنت مضطرب آمیز بذاری بری خودت تحقیق کنی‌ و یک مقاله که دزدی نباشه خودت بنویسی و به همه از جمله فضول لعنتی ثابت کنی‌ که تو خودت هم مقاله میتوانی‌ بنویسی، من بهت از الان ۶ ماه وقت میدم موضوع مقاله را هم آزاد میذارم، اگر ظرف ۶ ماه خودت بتونی‌ یک مقاله بنویسی قول شرف میدم یک جایزه صد آفرین بهت میدم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در ادامه ....ایشان بعد از قطع اسکایپ این مطالب را بعدا مسیج نمودند....البته مقدار کمی را فعلا منتشر میکنم شاید جسارت رو در رو شدن را با مردم داشته باشند با اسم حقیقی....[16:07:03] ???: drood khaste nabaahsi jenaab
[17:46:10] ???: man az shoma khaahesh mikonam to iranglooblal digeh cooment nagzaar,
[17:46:48] ???: delam be haalet misoozeh
[17:47:02] ???: kheili behet meydaan daam
[17:47:24] ???: vali nemidoonestam yek adam shyyad va sharlaataan hasti
مطلب دیگری ایشان گفته که توام با تهدید و نوعی اخاذی است ..ببنینید ما با چه افرادی سر کار داریم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای زمانی‌ شما متهم هستید که كبي كرده ايد ....... ولی‌ بجای پاسخ گویی به این اتهامات چسبیدی به اینکه فضول به تو توهین کردی و تو را شارلاتان خوانده،حالا چون فضول مقاله .......شما را افشا کرده باید حتما اسم واقعی‌‌اش را هم به شما بگوید؟اسم واقعی‌ فضول هر چه باشد تأثیری در کاهش و یا ماهیت اتهاماتی(کپی برداری غیر قانونی و ....) که دارید نخواهد داشت،شما الان ......زه شده آید و در دیدگاه افکار عمومی‌ در جایگاه متهم قرار دارید .لطفا بجای این بازیها از خود دفاع کنید، همونطور که با جسارت و بدون احترام به افکار عمومی‌ مقاله دزدی منتشر میکنی‌ با همون جسارت هم از خودت دفاع کن، آقای زمانی‌ ...هم حدی داره شما چند فقره سرقت ادبی‌ کردی و الان هم همه چیز را ولن کردی افتادی بفهمی فضول کیه!؟فضول هر کسی‌ باشه به وظیفه اخلاقیش عمل کرد و تو را .....کرد

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تو با فضول چی کار داری ! ... آقای زمانی ! شما به جای جواب دادن به آقای فضول در ارتباط مقالات دزدیده شده توسط شما اینطور گستاخانه حمله می کنی !

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
یک خبر مهم دیگر در مورد این اقای فضول که به دلیل عدم پاسخ در اسکایپ به ایشان این مطالب شرم اور را فرستادند و من مقدار کمی از ان را فعلا بدون اسم میگذارم .شاید این جسارت را داشته باشد که خودش را معرفی نماید .تا برای مردم و ازادی خواهان دست این افراد مشکوک رو شود .و مردم بدانند که این افراد به دنبال چه اهدافی هستند ... اگر این فرد خودش را معرفی نمود با توجه به سابقه مخربش ..انگاه مشخص خواهد شد که چه کسانی با اسم مستعار پشت این اهداف شوم هستند....مقدار کمی از پیامایشان فعلا بدون اسم شاید از جایی اسم واقعی خود را بروز داد من منتظر هستم....[18.02.2013 21:01:23] mohammad zamani: اقای ??? صدای شما قطع شد من هستم ..لطفا ارتباط را بقرار نمایید....[18.02.2013 21:01:33] mohammad zamani: در اوو هم نیستید..[16:07:03] ???: drood khaste nabaahsi jenaab......علامت سوال نام واقعی همین اقا است

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جالب است که همین اقای فضول که میشناسمش و همه از سابقه ان خبر دارند. در اسکایپ توهین ها و تهدیداتی انجام داده اند که شرم اور است .و از من هم خواسته اند که دیگر کامنت در ایران گلوبال زیر این مقاله نگذارم...هم تهدید است و هم نوعی اخاذی...باید به این فرد گفت با توجه به سابقه شما ونقش مخربتان این حنا رنگی ندارد .....و خوشحالم میشوم که این شخص خودش را معرفی نماید ...و مردم بهتر این افراد را بشناسند ..هر چه به ما حمله شود ما را در راهه مبارزه بر علیه حکومت ولایت فقیه مصصم تر خواهد کرد ...به امید ازادی ایران

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای زمانی‌ مقاله دیگر بلند بالای شما که با عنوان "حاکمیت ملی‌ راهگشای اتحاد اپوزیسیون" نیز دقیقه کپی کلمه به کلمه از یک وبلاگ بچه بسیجی‌ که خود را ذوب شده علی‌ خامنه‌ای می‌داند میباشد این هم لینک مطلب در وبلاگ بچه بسیجی‌ (http://samiryan.blogfa.com/post-30.aspx) و بخشی دیگر از همون مقالتون نیز کپی سطر به سطر از سایت فدائیان خلق شاخه اکثریت کار آنلاین است، همون سایتی که اخیرا معترض بود چه همسرانشان رفتند ایران! این هم لینکش جناب زمانی‌ عزیز و نازنین و گرامی‌ (http://www.kar-online.com/node/5040)
تصویر مرحوم مسؤل سابق کامنتهای ایران گلوبال

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای زمانی گرامی، در سایت هر کسی می تواند کامنت بگذارد و تنها محدودیت برای کامنت گذاری توهین و اتهام است. ما هیچ کامنتی را که شامل توهین و اتهام باشد منتشر نمی کنیم. در کامنتها ادعا شده است که شما مقاله آقای علی شاملو را کپی کرده اید. من برای اینکه مطمئن بشوم که این ادعای بی جایی نیست، مجبور شدم مقاله شما را با مقاله مذبور مقایسه کردم. مقاله شما مجموعا شامل 5869 حرف است (بدون احتساب فاصله) که 2932 حرف آن از مقاله آقای شاملو آورده شده و در منبعی که شما ارائه داده اید، سخنی از مقاله مذبور نکرده اید. این احتمال وجود دارد که آقای شاملو هم تمام این مطلب را از کتاب آقای قاضی کپی کرده باشند. به هر حال شما در منبعی که ذکر کرده اید نوشته اید: «دکتر ابوالفضل قاضی در مورد تعریف انتخابات در سطر اول». در صورتی که نصف مطلب شما و مقاله مذبور مشترکند. بنابراین در اینجا هیچ اتهامی به شما زده نشده است.
تصویر محمد زمانی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
درود اولا اینکه اسممنبع نوشته شده است و این فرد معتقد است نوته نشده و کپی برداری شده ..دوم اینکه شما باید از اسم مستعار جلوگیری کنید تا افراد هویتتشان مشخص باشد و با یک فرد حقیقی روبرو بود ..از لحاظ حقوقی میگویم کهدر نشر کامنت باید مشخص باشد که فرد کیست شاید بار حقوقی داشته باشد و ادم بداند با چه کسی طرف است ...
تصویر مرحوم مسؤل سابق کامنتهای ایران گلوبال

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای زمانی کدام توهین به شما شده و چه اتهامی به شما وارد کرده اند؟ کامنت نویسان مسائلی را مطرح کرده اند و شما به برخی از آنها پاسخ داده اید و به بعضی پاسخ نداده اید. و این هم حق شماست.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
پرسش من از این افراد با اسم مستعار و مشکوک نیست جواب خودشان هم گرفته اند ..اما سوال من از مسوولین ایران گلوبال است که چرا اجازه میدهند افراد با اسم های مستعار اجازه توهین وافترا را در این سایت پیدا میکنند ..امیدوارم اجازه ندهید که افراد بخواند با اسم مستعار اهداف خود را پیش ببرند ...یک فرد با ساختن اسم های مختلف و مستعار بر علیه فعالان سیاسی افترا میزند..این جیزی از ما کم نمیکند فقط دست این افراد رو میشود

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
فضول عزیز دست شما درد نکند، امیدوارم که باز هم از این فضولیها بکنی.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ودر پایان این هم بگویم که امروز با افتخار میگویم که خوشحال هستم ..چرا که توانسته ام با مقالاتم تاثیر گذار باشم که یک چنین افرادی بخواهند انسان را مورد تهاجم قرار دهند...امروز ما پیروزیم و شما بازنده این میدان

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در ادامه بگویم پس در اینجا که بخشی از مقاله در خصوص تعریف انتخابات اورده شده است منبع ان دکتر قاضی است که من هم به ان استناد نموده ام ..پس در اینجا هیچ بحث کپی رایت نیست و این افترا است ...شما اگر شجاعت دارید و جسارت و هدف مشخصی هم ندارید ..بیایید خودتان را به عنوان شخص حقیقی معرفی نمایید و بعد نقد کنید ...این کار شما نمود یک انسان بی اخلاق است و توهین به خوانندگان ایران گلوبال ...البته گفتم که من شما را کاملا میشناسم و حتی اهداف شما را هم گفته ام ...خوب اگر این جسارت در شما وجود دارد و مدعی اخلاق هستید خودتان را برای خوانندگان معرفی نمایید ودر ان صورت من حتی حاظر به مناظره با شما هستم .....و این اخرین پاسخ من به شماست به احترام خوانندگان ایران گلوبال ..وقتی من اسم منبع را اورده ام دیگر دلیلی نمیبینم که وارد مسایل حاشیه ایی شوم ..هدف من رفتن این حکومت است و شما از همین ناراحت هستید ...

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
هر چند که من شما را جناب اقای فضول میشناسم واز اهداف شما هم کاملا اطلاع دارم و این نصیحت را هم به شما انجام دادم...که شما چه هدفی دارید ..هدف شما کاملا برای من مشخص است..و حتی دوستان ازادی خواهی هم به من گفته بودند که این فرد مشکوک است ...البته من مسایل را شخصی نمیکنم فقط خواستم این را بگویم که برخی افراد با هدف مشخص در خدمت برخی افراد هستند .البته این اقای فضول کاش اسم مستعار دیگری را برای خود انتخاب مینمودند که من نخواهم از این کلمه که در شان من نیست استفاده نمایم......در این مقاله که می فرمایید که کپی رایت شده است ..یک افترا است ..زمانی کپی رایت هست که شما اسم منبع را نیاورید ..هر کسی که مقاله ایی مینوسید در هر سایتی شاید شما مقداری از ان مطلب را در مقاله خود بیاورید ...وقتی حتی زیر ان مقاله اسم منبع که اقای دکتر ابوالفضل قاضی است را شما بیاورید کافی است ..شما از هدف ما وحشت دارید .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
کاظم ثانی‌ عزیز امروز بیش از حد فضولی کردم،راستش پرونده جعل و کپی پیست جناب آقای زمانی‌ آنقدر قطور است که خارج از توانایی من فضول میباشد و فکر کنم فضول‌های دیگری نیز باید به کمک من بشتابند تا شاید بتونیم پرونده جناب زمانی‌ را به صورت کامل بررسی و ببندیمش، باور کن امروز به طور کلی‌ آقای زمانی‌ منو از زندگی‌ انداخت و فردا هم باید برم سر کار ...باید بگیرم بخوابم تات اینجا هم فضولی کردم به قول آخوندها فی‌ سبیلالله یا به قول معروف در راه ایران گلوبال بود،...

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مقاله دیگر جناب آقای زمانی‌ "از صبح انقلاب تا امروز مردم احساس آزادی نکرده اند" نیز کپی‌ پیست مطلب رادیو فردا است اینهم لینکش http://www.radiofarda.com/content/f9-iran-mps-supported-detention-of-journalists/24891019.html

http://www.iranglobal.info/node/15415صبر کن دارم بقیه مقالات سرقتی را هم در میارم، آقای زمانی‌ مثل اینکه یدد طولایی در کپی پیست و سرقت ادبی‌ داره، من در شگفتم چرا تاها لا کسی‌ متوجه‌اش نشده بود، زمانی‌ هم همینطور چراغ خامش حرکت میکرده تا اینکه فضول می‌فهمه،آقای زمانی‌ پرونده تو قطورتر از اون چیزی است که فکرشو می‌کردم

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
کاظم ثانی‌ عزیز از نحوه نگارش محترمانه شما چنین بر میاید که شما نیز مثل من در تلاش برای کشف حقیقت هستید، خواسته شما را بر فضولی بیشتر اجابت می‌کنم هر چند که ذاتاً من آدم فضولی بودم و هستم و همین فضولیهام بود که باعث شد از ایران در بدر شوم، بگذرین از این حکایت و برگردیم به حکایت تلخ و کمدی جناب زمانی‌ گرامی‌، یکی‌ دیگر از مقالات زمانی‌ که تحت عنوان "اپوزیسییون نیازمند آسیب شناسی‌ است" در واقع کپی‌ پیست مقاله‌ای در سایت خبر آنلاین با عنوان "آسیب شناسی‌ فرهنگ سیاسی ایران" میباشد این هم لینکش http://www.khabaronline.ir/detail/94239/ http://www.iranglobal.info/node/12561

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای زمانی حتما شوخی میفرمایید. لطفا به مقاله علی شاملو مراجعه کنید و آن را با مقاله خودتان مقایسه کنید. اقلا بعضی لغتها را عوض میکردید و یا با نشای دیگری مینوشتید که کار خراب نشود. خیلی راحت انکار میکنید و به کتاب قاضی مراجعه میدهید. اینجا که صحبت کتاب قاضی نیست. صحبت بر سر مقاله شاملوست. اگر آدرسش را نمیدانید من آنرا برایتان مینویسم.
magiran.com/npview.asp?ID=1539817
باور کنید که هر دو یکی هستند. مگر اینکه شما قبلا آنرا نخوانده باشید و خوابنما شده باشید. از فضول هم خواهش میکنم کمی بیشتر فضولی کند و آن دو مقاله ای را هم که ادعا میکند شما کپی برداری کرده اید به ما معرفی کند. از مسولین ایرانگلوبال هم تعجب میکنم که با اینکه حتما تا حالا فهمیده اند که شما تقلب کرده اید به شما اجازه میدهند در سایتشان مطلب بنویسید. آخر چه احتیاجی به تقلب است مگر خودتان سواد خواندن و نوشتن ندارید؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای زمانی‌ این مقاله اخیر شما باعث شد تا مقالات دیگر شما را هم زیر ذرّه بین قرار بدم و متاسفانه تا حالا ۶ مقالتون را کشف کردم که در معنای واقعی‌ کلنمه کپی پیست یا به عباراتی روشنتر سرقت ادبی‌ شده اند من پیشنهاد می‌کنم هر چه زودتر قبل از اینکه دیگر مقالتتون هم بررسی شود شهامت به خرج بدید ....

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
من به احترام خوانندگان ایران گلوبال پاسخ شما را میدهم ..در تمام مقالات من منبع اورده شده است ..و در این مقاله هم فقط چند سطر از تعریف انتخابات از اقای قاضی است ..در اصل این ایراد حقوقی وجود دارد که افراد بی نام نشان بیایند و حرفهای بی ربط بزنند ..به اعتقاد من مسولین ایران گلوبال نباید اجازه دهند افرادی مثل همین نام فضول که اسمی است که نه در شان پاسخگویی است و نه در شان ایران گلوبال وارد این مباحث شوند..البته من خوشحالم که این مقالات مورد توجه قرار میگیرد و چون هدف مشخصی دارد و ان نه به حکومت ولایت فقیه است این اقایان را نارحت مینماید ...ولی اگر جسارت دارید و اهل مناظره هستی با اسم واقعی خودت مطلب را بنویس ....ومن هم از این حملات هیچ ابایی ندارم ....

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای زمانی‌ انصافاً شما کتاب قاضی را دیده یا خوانده یید؟ اگر به من بگی‌ کتاب آقای قاضی چند صفحه هست ممنون میشم.اقاکسیمجبورت نکرده که مقاله بنویسی؟اگر نمیتونی‌ همون بهتر که ننیویسی...به نظر می‌رسه که آقای زمانی‌ شما هم ورژن خفیف شده موهدیها هستی‌، من پیشنهاد می‌کنم نام نویسنده اصلی‌(علی‌ شاملو) را بجای نام خودت در مقاله بنویس و از علی‌ شاملو و خواننده گان ایران گلوبال نیز عذرخواهی کن...هنوز دیر نشده...خوب جوونی‌ حالا یک اشتباه کردی... راستی‌ شنیدم ۳ مقاله دیگرت هم مثل این مقاله کپی پیست بوده...

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
لطفا بیخودی شلوغ نکنید. من مقاله آقای زمانی را با مقاله علی شاملو مقایسه کردم. گپی برابر اصل نیست. آقای زمانی همه آنرا کپی نکرده است. بعضی قسمتها را جا انداخته ولی بقیه کلمه به کلمه همان است که علی شاملو نوشته است. تنها تفاوت این است که علی شاملو مطلب را شماره بندی کرده و آقای زمانی اینکار را نکرده است. از حق نگذریم که آقای زمانی چند سطری هم خودشان اضافه کرده اند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
هر کس هم که این چند سطر اول را نوشته باشد منبع ان دکتر ابولفضل قاضی است و من هم از تحقیق ایشان در مورد انتخابات اورده ام .و هم اسم ایشان .چرا در مورد اصل مقاله صحبت نمیکنید که حکومت اسلامی را نشانه گرفته است ...

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اقای فضول منبع گفته شده و در مورد این متن در مورد تعربف انتخابات هست نمیدانم چرا این اسم را برای خودتان انتخاب نموده اید ..مهم پیامد این مقاله است که فکر کنم برخی از ان در شرایط امروز ناراحت هستند ..معتقد هستم شما اگر نارحتی از این موضوع دارید ..سعی کنید با اسم واقعی خودتان بنویسید ..و پاسخ خودتان را بگیرید....هر کسی می تواند کتاب اقای قاضی را خوانده باشد ...من فکر میکنم نگرانی شما منبع نیست که اورده شده است ..نگرانی شما از چنین مقالاتی هست که حکومت ولایت فقیه را نشانه گرفته است..شما سعی کنید با اسم واقعی خودتان کامنت بگذارید و کار سربازان گمنام امام زمان را در نیاورید...

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
حداقل سه پاراگراف اول از مقاله علي شاملو کپی شده است

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در مورد سطر اول ...منابع : ‌، دکتر ابوالفضل قاضی در مورد تعریف انتخابات در سطر اول و تعریف انتخابات

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای زمانی‌ این مقاله شما در فروردین ماه ۱۳۹۱ در روزنامه اعتماد ملی‌ تحت عنوان"مفهوم انتخابات چیست" منتشر شده است، به نظر می‌رسه که روزنامه عتماد ملی‌ مقاله شما را قبل از انتشار در ایران گلوبال سرقت کرده و شخصی‌ به نام علی‌ شاملو نویسنده مقاله عنوان شده است. من فکر می‌کنم شما باید از روزنامه عتماد ملی‌ و آقای شاملو به خاطر سرقت ادبی‌ مقاله شکایت کنیدhttp://www.magiran.com/npview.asp?ID=1539817

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
یکی از دوستان فضول می گفت که این مقاله از سایت اعتماد برداشت شده است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
درود آقای محمد زمانی‌ مقاله بسیار خوبی‌ نوشتید، اگر امکان دارد منابع یا کتاب‌هایی‌ را که برای نوشتن این مقاله مورد مطالعه قرار دید را نیز ذکر کنید،امیدوارم همه پژوهشگران و محققان اجتماعی کشورمون مثل شما اینگونه مقالات پژوهشی بنویسند، من که واقعا لذت بردم ، معلوم است که آقای زمانی‌ خیلی‌ اهلا مطالعه هستید و به اصطلاح دود چراغ خورده یید، در هر حال با توجه به سنّ کمتان(جوانی) این مقاله یکی‌ از معدود شاهکار‌های شماست که مرا شدیدأ تحت تاثیر قرار داد