پيام زندانيان تبريز از داخل زندان هموطن ! رژيم ضد بشري ايران در اقدامي سازم

این عمل ضد بشری را محکوم کرده و صدای زندانیان را به گوش دنیا برسانیم. پيام زندانيان تبريز از داخل زندان هموطن ! رژيم ضد بشري ايران در اقدامي سازمان يافته با پخش صدها نفرزنداني الوده به ايدز و ساير بيماريهاي خطرنا ک در بين بندهاي زندان مرکزي تبريز جان هفت هزار نفر انسان بخصوص زندانيان سياسي را د رمعرض مرگ قرار داده است. در راستاي وظايف انساني و وجداني خود اين فايل را در جامعه مجازي پخش و يا بصورت فايل و يا پولوتوس ارسال کنيد. باز تکثير از کميته دفاع از زندانيان سياسي و کمیته بین المللی علیه اعدام

انتشار از: