وضعیت کلی زبانهای مادری در ایران

فوریه روز بین المللی زبان مادری، نکاتی در مورد وضعیت کلی زبانهای مادری در ایران زبان فارسی بخاطراینکه به تنهایی، زبان رسمی اعلام شده، حکم زبان مشترک را نداشته است . زبان مشترک وقتی معنی دارد که اولا زبانهای دیگرهم برسمیت شناخته میشدند و ثانیا برای مشترک بودن فارسی از صاحبان دیگر ملل نظر خواهی میشد و در ازای رضایت دیگر ملل، فارسی زبان مشترک میشد. مسلما رسمی بودن فارسی بدور از اراده و خواست ملیونها انسان ساکن در ایران بوده که زبان فارسی زبان مادریشان نبوده و زبان بیگانه برایشان بوده طبق آمار وزارت آموزش و پرورش ایران، فارسی فقط ۴۰% زبان مادری دانش آموزان را تشکیل میدهد. یعنی ۶۰% اهالی ایران زبان فارسی برایشان تحمیل شده چون هیچ غیر فارسی رای به رسمی شدن و یا مشترک شدن فارسی نداده . هر چیزیکه تحمیلی و زورکی باشد بدنبال خود نفرت میافریند. میخواهد حجاب تحمیلی باشد یا دین و مذهب تحمیلی و زورکی و یا اینکه زبان تحمیلی فارسی در ایران. الآا لخصوص که زبان فارسی زبان تحقیر علیه ملل غیر فارس بوده و هست. فارسی، زبان قاتل زبانهای غیر فارسی در ایران است. زبان فارسی در ایران آلتی برای آسیمیلاسیون یا استحاله ملل غیر فارس بوده وهست. آیا چنین زبانی تحمیلی که برای فارس زبانها بسیار شیرین و برای غیر فارسها یا تورکان آزربایجانی بسیار تلخ بوده میتواند عامل وحدت ملی و حفظ تمامیت ایران باشد؟ بالعکس تداوم تحمیل زبان شیرین فارسی در ایران باعث تجزیه ایران خواهد بود.( قانون عمل و عکس العمل) ، نیروی گریز از مرکز در بین ملل غیر فارس با شتاب بیشتری افزایش خواهد یافت . یاشار آتیلا.

انتشار از: