انرژی هسته ای شیشه عمرجمهوری اسلامی

انفجارنیروگاه هسته‌ای تی ام آی ایالات متحده آمریکا درسال 1979، انفجارنیروگاه هسته‌ای چرنوبیل دراتحاد جماهیر شوروی در سال 1986وانفجار نیروگاه هسته‌ای دائیچی در فوکوشیمای ژاپن, که دراثر زلزله و سونامی سال2011 بوقوع پیوست. رخدادهای هسته‌ای کوچک وبزرگ در جهان ومشکل نگهداری ودفع زباله های پرتوزای خطرناک, مشکلات وگرفتاریهای بسیار برای دولتهای دارنده نیروگاه هسته‌ای ایجاد میکند. کوشش برای انبار کردن ونگهداری ودفع زباله های پرتوزا بدون ایجاد خطری برای جانداران وزیست محیطی...

  بررسی وکاوش درزمينه بهره برداری ازانرژی خورشیدی و باد برای تولید برق سالهاست به نتایج درخشانی نائل شده. تولید انرژی برق ازاین دو پدیده طبیعی در مقایسه با سایرراهکا رها بویژه انرژی هسته ای سالمترین روش تولید انرژیست. لذاتاکید حکام فقاهتی به ادامه فعالیت درزمينه انرژی هسته ای برای تولید برق درکشورزلزله خیزايران, با وجود صد هاهزارکیلومترمربع کویروصحرا، سرشاراز انرژی آفتاب وباد, نفقط خردمندانه نیست، بلکه بسیار شبهه انگیز است. 
انرژی حادثه برانگیزو پرخطر هسته‌ ای بیش ازنیم قرن, درنیروگاهای تولید برق مورد بهره برداری قرار گرفته و درفرایند تولید انرژی برق زباله پرتوزا بفراوانی بوجود میآید. پرتوزائی بالای زباله های سوخت های مصرف شده بطوریست که حمل ونقل آن نیز باید درمحفظه های ویژه درکمال احتیاط انجام پذیرد. یک راکتور هسته‌ای بزرگ سالیانه در حدود ۲۵ تا ۳۰ تن مواد باقی مانده تولید می‌کند. این مواد باقی مانده ازاورانیوم، پلوتونیوم و کوریوم تشکیل شده وتششعات بلند مدت و کوتاه مدت رادیواکتیواز خود بروزمیدهند (پلوتونیوم برای ساختن بمب اتمی). البته پرتوزائی این زباله ها درطول زمان کاهش می‌یابد. اما تابش پرتوها، درجانداران موجب بیماریهای خطرناک ومرگ میگردد. تولید برق با این روش کم هزینه با هزینه بزرگ دفع زباله های پرتوزا وخطرناک روبروست. انبار کردن، نگهداری و دفن ایمن زباله های پرتوزا برای مدت زمانی معادل ده هزار سال مسئله حل نشده وبزرگیست که تاکنون گشوده نشده. بهره گیری ازانرژی هسته ای درتوسعه اقتصادی بسیاری از کشورها اثرات مثبت داشته, درحالیکه بروزحوادث وسوانح ازانفجار رآکتورها باعواقب وحشتناک برای انسانها، ضررهای مادی وزیست محیطی را موجب گشته. این واقعیت را باید پذیرفت که چنین نیروگاه هائی یک بمب هسته‌ای درحال غلیانند. کوچکترین اختلال با عیب وایرادی درمیله‌ های سوخت, لوله ها, فنتیل ها و یا پمپهای انتقال دهنده مواد ‏خنک کننده وبسیاری دیگر, به بروز حوادث و سوانح منجر شده ومیتواند به انفجاری بزرگ مبدل گردد. درطول نیم قرن گذشته، سه حادثه مهم ودحشتناک با عواقبی بسیار ناگواراز بهره برداری ازراکتورهای نیروگاههای هسته ای، رخ داده اند. انفجارنیروگاه هسته‌ای تی ام آی ایالات متحده آمریکا درسال 1979، انفجارنیروگاه هسته‌ای چرنوبیل دراتحاد جماهیر شوروی در سال 1986وانفجار نیروگاه هسته‌ای دائیچی در فوکوشیمای ژاپن, که دراثر زلزله و سونامی سال2011 بوقوع پیوست. رخدادهای هسته‌ای کوچک وبزرگ در جهان ومشکل نگهداری ودفع زباله های پرتوزای خطرناک, مشکلات وگرفتاریهای بسیار برای دولتهای دارنده نیروگاه هسته‌ای ایجاد میکند. کوشش برای انبار کردن ونگهداری ودفع زباله های پرتوزا بدون ایجاد خطری برای جانداران وزیست محیطی, پس ازده ها سال بررسی و مطالعه هنوز براه حل مساعدی دست نیافته وبرنامه درستی برای مهار خطرات و مشكلات ناشی ازآنها ارائه نشده و شاید هم هرگزهم ارائه نشود. جمهوری اسلامی یکی از معدود کشورهائيست که کاوش درزمينه انرژی هسته ای را از بیست سال قبل درصدرکارها نهاده ودر این راه ده ها میلیارد دلارهزینه کرده. شرايط ايران از نظر تامين انرژی با توجه به ذخائر فراوان نفت و گازوصحراهای سرشارازانرژی آفتاب وباد, همچنين ویژه گیهای طبيعی برای تولید برق با ژنراتور های آبی، سرمايه گذاری به این وسعت وهزینه درزمينه انرژی هسته ای را بسیارمبهم و شبه انگیز مینماياند. درکشورزلزله خیزايران, استفاده از انرژی هسته ای برای تولید برق نفقط خردمندانه نیست بلکه دوراز هرگونه خردمندیست. حاکمان جمهوری اسلامی هم بخوبی براین امر واقفند، اما اهداف شیطانی در پس پرده دارند. پنهانکاری, جلوگیری وتاخيرکاری دربازديد آژانس بين المللی انرژی اتمی، ازتاسیسات هسته‌ای ایران, موضع گيری مسئولين رسمی و غير رسمی نظام اسلامی درجهت نابودی اسرائيل واینکه اسرائيل به سلاح اتمی مجهزاست, بيانگرمشکوک بودن نيات واقعی جمهوری اسلاميست. ازقراری حکومت اسلامی در پناه سیاست های بظاهرشفاف, اهداف پنهانی وخطرناکی را نیز پیگیری می کند. حکومت اسلامی تحت عنوان برنامه های صلح آمیزهسته ای, برای عرض اندام دربرابر قدرت های بزرگ وکشورهای خاورمیانه,برای ساخت سلاح هسته ای درتلاش است. سیاست خارجی تهاجمی ودشمن سازرژیم فقاهتی با اندیشه نابخردانه وشوم تولید سلاح اتمی، کاملا مطابقت دارد. باین جهت تحریم های فزآینده ایالات متحده آمریکا بهمراهی اتحادیه اروپا و بسیاری دیگر از کشورهای دنیا برای ممانعت از این فعالیت ها, آسیب شدیدی به منابع درآمد ارزی ایران رسانده. ازقرارمعلوم درآمد ارزی سال گذشته حکومت اسلامی چهل میلیارد دلار کمترازسال پیش از آن بوده. احتمالا امسال افت درآمدارزی چند برابر خواهد بود. حکومت اسلامی با بیخردی وعدم دوراندیشی, درتنگنائی نابود کننده قرارگرفته وهرگزبه این شدت درفشار نبوده، اما به لجبازیها ادامه میدهد. حاکمان حکومت اسلامی دست بردار ازآرمانهای شیطانی وتمامیت خواه ومخرب خود نیستند واز نابودی ایران وایرانیان باکی ندارند. تورم ناشی از سیاست های نابخردانه دولت امام زمانی درامر ایجاد کارودرآمد طبقه محروم (مستضعفین), تورم ناشی ازیارانه ها, ناتوانی درکنترل قیمت ها و عدم کوشش برای رفاه عمومی, نگرانی های فراوانی را در میان مردم رقم زده است. درصورت تشدید وتداوم تحریم های کنونی وادامه نابسامانی های اقتصادی طبقه محروم (مستضعفین), سر بشورش خواهند گذاشت. سردارشعبانی خبر آماده بودن ارگان های سرکوب را هفته پیش اعلام کرده بود. با افزون شدن انزوای این نظام بدنام وبیخرد درجوامع بین المللی, اختلافات فاحش درحاكميت، اختلاس سرمایه ها، نوسان نظام فقاهتی درجهت فروپاشی کاملا محسوس است. ازچندی پیش عقب نشینی حکومت اسلامی ازمواضع پیشین و چرخشی آشکارا در نحوه رفتار رژیم اسلامی درعرصه بین المللی کاملا بارزاست. چند سالیست به سرمایه گذاری برتروریستهای کراواتی ونفوذی های ریش تراشیده وادکلن زده وفاداربه آرمانهای خمینی وخامنه ای، درلباس بازرگان، دیپلمات، محقق واستاد، ازطرف وزارت اطلاعات حکومت اسلامی توجه میشود. فتح دانشگاهها و سازمانهای علمی اروپائی وآمریکایی درهدف این گروه قرارگرفته است. ارتش جاسوسان حکومت اسلامی که به اروپا وآمریکا ارسال شده اند بمروربه قدرت سیاسی بالایی رسیده، باتفاق دلال های سود جوی حامی نظام، زیرکانه به کسب اعتبار برای حفظ نظام سرکوبگراسلامی مشغولند. رئیس شورای ملی آمریکائیان ایرانی تبار، آقای تریتا پارسی درواکنش به اتهامات آمریکا به ایران، برتعهد عمیق ایرانیان به امنیت ایالات متحده تاکید کرده و آقای موسویان سفیر سابق حکومت اسلامی در آلمان که اکنون مشاور سیاسی یکی ازدانشگاهای معتبر آمریکاست بدون توجه به امر تقیه میگوید؛ فتوای ولی فقیه در باره بمب هسته ای حجت است وآمریکا باید به آن توجه کند. آقای ولی نصر یکی دیگراز لابی های حکومت اسلامی، در پاسخ به این سوال: فایده دوستی با رژیم ایران چیست به آمریکا نصیحت کرده که با جمهوری اسلامی تعامل کند ونتیجه مثبت آنرا ببیند. سخنرانی اخیرخانم فاطمه حقیقت جو وآقای موسوی خوئینی ها درمرکزویلسن واشنگتن ونامه ایکه این دو باتفاق شش تن دیگر به بارک اوباما وخانم اشتن نوشته اند؛ عاجزانه تقاضا میکنند تا با مذاکرات مستقیم ودادن امتیازوتضمین امنیتی به خامنه ای، کمک کنند تا افتخاریک پیروزی در قبال غرب نصیب او شود. درضمن با برداشتن تحریم ها، غنی سازی اورانیوم را بطورمحدود مورد قبول قرارداده، باوکمک کنند تا با انجام انتخابات آزاد، به برپائی دموکراسی وایجاد آزادی در ایران بپردازد. آیا ولی فقیه نمیداند؛ آزادی ودمکراسی با قوانین اساسی حکومت اسلامی سازگار نیست؟ آیا ولی فقیه نمیداند؛ انتخابات آزاد دراین نظام یعنی لغوحکومت اسلامی وقوانین اساسی آن؟ ازاینروشیشه عمرحکومت اسلامی ترک برداشته ودرهم شکستن آن نزدیک است. اینجا باید پرسید؛ روشنفران اوپوزیسیون در خم کدام کوچه اند؟ دکتر بهرام آبار، فوریه 2013

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.