گزارش تصویری - فقر در استان نفت خیز کشور در زیر سایه حکومت اسلامی