عراق؛ ساختار ناپایدار داخلی، مناسبات مبهم منطقه‌ای/حبیب حسینی فرد