ایران بهتر است به‌جای مسائل جنجالی به مسئله آب بپردازد