مقداری یک برده بودن بد نیست!

من می خواستم متعهد باشم. متعهد بودم. و احساس آزادی می کردم. می توانستم به تعهداتم جامه عمل بپوشانم. و از این حفره سیاه بی خبر بودم. یکباره سر باز کرد. در این میان این حفره هنوز هست. سیاه نیست. رنگ گوشت تنم را دارد.

مقداری یک برده بودن بد نیست!

من می خواستم متعهد باشم. متعهد بودم. و احساس آزادی می کردم. می توانستم به تعهداتم جامه عمل بپوشانم. و از این حفره سیاه بی خبر بودم. یکباره سر باز کرد.

در این میان این حفره هنوز هست. سیاه نیست. رنگ گوشت تنم را دارد.

تعهدات به این سو، تعهدات به آن سو. آیا آزادی تبعیت از تعهداتی نیست که تو برای خودت تعریف کرده ای؟ این حرف تازه ای نیست. اغلب به نحو آشکار یا پنهان این را می دانند. دست کم از زمان آگوستین یا بعدها از زمان روسو. مسئله این است که آیا بر رنجهایم و دردم کنترل دارم یا نه. فکر می کنم داشته باشم، اما نه همیشه. همیشه هم که نباید آزاد باشم. مقداری یک برده بودن بد نیست! برده ها از دوستان من بودند.

 

 

نه همواره

 

آشنا شدن با آدم ها خیلی خوب است. از بدو تولد تا پایان کار. تو متوجه می شوی، دوست داری چه طور باشی. تو متوجه می شوی، دوست داری چه طور نباشی.

چند با زندگی ام را ترانسفورمیرن کرده ام! جدا شده ام و از نو وارد پیوند شده ام. زیباست که بدانی، چه طور می خواهی باشی، و چه طور نمی خواهی باشی.

نه همواره آن جا که عشق ترا می برد، آن جاست که دوست داری باشی. نه همواره آن جا که نفرت ترا می برد، آن جاست که می خواهی باشی. نه همواره آگاهی تو می تواند آخرین حرف را بزند.

آشنا شدن با آدم ها خوب است. آن ها به تو بال اعطا می کنند. نه همواره زمین قابل زیستن است. برای تو، برای من. این سرزمین پدری مان. چه خوب، که مادر ما را همراهی می کند. رویاهامان.

 

روی دو صحنه

 

دو پیام در تلویزیون هست

دو پیام در رادیو هست

دو پیام در روزنامه ها هست

دو داستان برای خواندن هست

دو شعر برای خواندن هست

دو تابلو برای دیدن هست

دو عکس برای دیدن هست

دو ترانه برای شنیدن هست

دو پیام در لحظه ها هست

 

امروز دو نمایش در شهر برگزار می شود

روی دو صحنه

تو دعوت شده ای

انتخاب با توست!

یا ترجیح می دهی، در خانه بمانی؟

بیا دیگر!

زندگی گزینش است.

ایمیل نویسنده: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.