اندیشه ناصر کرمی سمبل راسیسم آریایی

هرچیزی که راسیستی ست رسوایش کنید. هر چیزی که ضد انسانی ست رسوایش کنید. نوشته های راسیستهای آریایی پیش از آنکه عدم انتشار بخورند باید رسوا شوند.
چشم کرمی در هر سطری که مینویسد تنها «راسه» می بیند و اسم آنرا هم گذاشته «تبار». «عقل راسیونال »او تنها به راسه و تبار قد میدهد نه به چیز دیگر. جهان روحی او بدنبال ژنوساید است. و مدام در نوشته هایش تکرار میکند. اندیشه او سمبل راسیسم آریایی ست. هر چند جرأت اعتراف به آن را ندارد. و راسه گرایی خود را زیر «عقل راسیونال» پنهان میکند. او راسه و تبارگراست.

 نگاه کرمی «نژادی، تباری، یعنی راسه ای» ست: ورد زبان او واژه ی «تبار» است که بجای نژاد و راسه بکار می برد؛ تا نگاه راسیستی خود را پنهان کند:
«دو نژاد دیگر تُرک و عرب از قرون 12 و 9 میلادی به ایران مهاجرت کرده اند»؛ سه نژاد در ایران : « نژاد ایرانی - نژاد تُرک - نژاد اقلیّت عرب هست.»؛  نژاد و هویّت ما ایرانی است، سرزمین مسکونی ما بنام  نژاد و قوم ما "ایران" ( آنجا که آریایی ها زندگی میکنند، خانهءِ آریایی ها) نامگذاری شده است. 
دید او در این عبارات نسبت به تعلق خود و دیگران جویای «نژاد» است.

همینطور به جای کلمه نژاد واژه «تبار» را هم بکار می برد: «همین امروز به همسایگان مردمان تُرک تبار نگاهی بیندازید و عملأ ببینید که با کدامیک از آنها درگیر نیستند!». 
اینجا بجای ترک نژاد، ترک تبار استعمال میکند. همینطور در این عبارات و جملات: «منافع  تُرک تباری؛فرهنگِ تُرک تباری؛ به سرزمین ما ایران عرب گونه و ترک تباری گونه بتازد؛  خامنه ای تُرک تبار؛ یعنی فلان فرد «ترک نژاد»؛ افرادِ قوم تُرک آذری از جمله حسن شریعتمداری؛ ایران برای شما تُرک تباران؛ یعنی ترک نژادان. 
و غیره که نوشته های او پر است از این دو کلمه «نژاد و تبار».  و پخش و پلا مثل گونی ارزن روی زمین. 

 چرا او* نژاد و تبار جویی میکند؟ چون یک ناسیونالیست آریایی- و یک پان ایرانیست است. که میخواهد اندیشه راسیستی خود را عریان نشان دهد:
«تقویّت و برجسته کردن "پان ایرانیسم" در مقابل این دو قطب از ضرورتهای تاریخی است.» 
«ناسیونالیسم ایرانی در منطقه و خاورمیانه به خطر افتادن جدی سرنوشتِ مردمانِ کُرد تبار ایرانی در کشورهای ترکیّه، عراق، سوریه، و در قفقاز و حتّی در ناحیّهء آذربایجان ایران میباشد
«ناسیونالیسم ایرانی 
از هر زمان دیگر بیدارتر و با شناخت تر در تارو پود جوامع ایرانی در تب و تاب هست» کامنت کرمی
کرمی با نگاه راسیستی، پان ایرانیستی به کجا حرکت میکند:
«بنابراین طرفین باید از اشتباهاتِ گذشته پند آموخته باشند و با ائتلاف و همبستگی توازن قدرت سیاسی را در منطقه و  درخاورمیانه بسود منافع ملّی ایرانی تباری [منظورش آریایی نژاد است] امروز و فردا تنظیم کنند.»
او میخواهد ایران ملک شخصیش باشد و به روش مرحوم هیتلر پان ایرانیسم را احیا کند:
 «در نظام جمهوری اسلامی ستم ... قومی که بوسیلهء شخص علی خامنه ای بر ایرانیان و فرهنگ ایرانی روا میدارد.»
یعنی
 ستم ملی به قوم نژاد آریای او از طرف مثلاً «نژاد ترک»!
«شما آقای شریعتمداری هشدار میدهم، کاری نکنید که ایران برای شما تُرک تباران به جهنمی مبدل شود. شما در سرزمین ایران مهاجر و مهمان هستید»
مثل هیتلر که فقط نژاد ژرمن و آریایی را بومی میدانست و باقی ملتها را مهمان، کرمی هم به راه استادش افتاده است و از حرفهای او تقلید میکند. ولی نمیداند که کارش خیلی کمدی ست. صد رحمت به دن کشیوت. جای این مردم را هم نشان داده است: 
«جدایی مردم تُرک آذری از ایران در 
جغرافیای اولیّهءِ مخصوص بخود» 
یعنی مردم آذربایجان اسباب کشی کنند و بروند. به جای اولیه خودشان و خانه آریایی جناب را تحویل بدهند. 

«مردم تُرک تبار آذربایجان از گذشته تا کنون در جنبشهای دمکراتیک ملّی شرکت فعال نداشته"؛ علی خامنه ای تُرک تبار حکومت و فرد دلخواه مردم تُرک آذری هست».
 «مردمان عرب و تُرک با ایدئولوژی دین اسلام جنگ مشترکی را بر علیه تمدنهای باستانی: ایرانی، یونانی و رُمی آغاز کردند و هنوز هم ادامه دارد.»
او میخواهد مردم آذربایجان را به حکومت حاکم وصل کرده و دیگران را علیه این مردم بشوراند.  و کشتار راه بیندازد. این نگرشها و خیالات تنها از یک گرایش راسیستی ممکن است. او راسیسم و ناسیونالیسم آریایی را در برابر ناسیونالیسم ملی افراطی  علم کرده و از آن دفاع میکند به جای اینکه ناقد هر دو باشد. و نگاه خود را از راسه و نژاد و تبارجویی پاک کند. آدم به عقب ماندگی این قلمزنان قئ اش میگیرد. او تنها نیست نمونه ای از یک قشر است. اینان پسمانده های سومکا هستند و درآرزوی کشورگشایی هیتلرگونه میسوزند. براستی این قشر از قلمزنان، آخرین کمدینهای تاریخ روشنفکری ایران هستند.

با مخالفین راسیسم
هرچیزی که راسیستی ست رسوایش کنید. هر چیزی که ضد انسانی ست رسوایش کنید. نوشته های راسیستهای آریایی پیش از آنکه عدم انتشار بخورند باید رسوا شوند. 
چشم کرمی در هر سطری که مینویسد تنها «راسه» می بیند و اسم آنرا هم گذاشته «تبار». «عقل راسیونال »او تنها به راسه و تبار قد میدهد نه به چیز دیگر. جهان روحی او بدنبال ژنوساید است. و مدام در نوشته هایش تکرار میکند. اندیشه او سمبل راسیسم آریایی ست. هر چند جرأت اعتراف به آن را ندارد. و راسه گرایی خود را زیر «عقل راسیونال» پنهان میکند. او راسه و تبارگراست. که نمیتواند درک کند ایران به همه ساکنان آن تعلق دارد .و مدام دیگران را با ژنوساید - بیرون راندن ملیونها انسان- با جهنم نمودن ایران برای آنها- تهدید میکند. از یک راسه و تبارگرا بیش از این انتظاری نباید داشت.

----------
* من از این واژه استفاده نمیکنم ولی از آنجایی که کرمی در مقاله خود در مورد دیگری بکار برده استفاده کرده ام و منظور از آن افشای چهره ضد انسانی راسیسم است در هر لباسی. در این نوشته به جای "ایشان" از ضمیر او که درست تر است استفاده کرده ام . آنان که به القاب و اصطلاحات فئوالی چسبیده اند بهتر است آنهارا برای خود نگهدارند. در مورد نگاه تبارگرایی کرمی و ته مانده های فاشیسم سومکایی علاقمندان میتوانند به این مقالات از آ.ائلیار مراجعه کنند:

1-بینش راسیستی تبارگرایی
 http://www.iranglobal.info/node/13980
2- 
تبلیغ سیاست جنگ داخلی بین ستمکشان توسط ناصر کرمی در خدمت حکومت حاکم
 http://www.iranglobal.info/node/7947
3- ته مانده های فاشیسم سومکایی به مسایل ایران پاسخ میدهند
 http://www.iranglobal.info/node/17138

 

منابع نوشته های کرمی:
-جدایی مردم تُرک تبار آذربایجان از ایران، راه حلّی منطقی و پایدار
 -گونه هایِ ساختار سیستم فدرال (فدرالیسم)
-حسن شریعتمداری ، برنامهء سامان یابی اقوام، فروپاشی ایران و جنگِ قومی

انتشار از: 

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به اقای کرمی و هم فکران اریائی اشون توصیه میکنم به بلژیک یا المان یا به امریکا بروند و از نئو فاشیستهای این کشورها بعلت هم نژاد بودنشون تقاضای همکاری کنند . نئوفاشیستهای این کشورها انچنان پذیرائی گرمی از اقای کرمی و هم فکرهای ایشون میکنند که چنانچه جون سالم بدر ببرند تا اخر عمر نه فقط دیگه نامی از اریائی بودن نخواهند اورد بلکه واژه هائیی مثل تبار و ....... هم یادشون میره!!!!!!!!!!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
هومن :دفاع از حقوق ایالتی یک مردم که در منطقه ای بایک قلمرو تاریخی زندگی میکنند واز تبار های گونه گون هستند نباید با دفاع از یکی از قوم های انجا اشتباه شود وقتی بحث اذربایجان وخودگردانی وخودمدیریتی ان مطرح میشود خیلی فرق دارد با اینکه صرفا بگوییم اذربایجان یک منطقه ترک نشین خالص است دفاع از قلمرو یک سرزمین وحقوق مردم ان دفاع از موجودیت تمامی اقوام ساکن در انجاست در برابر هجوم یک حکومت مرکزی که حقوق ان مردم را زیر پا میگذارد وقتی کسی ازاذربایجان دفاع میکند یعنی ارحقوق همه مردم ان اعم از ترک و ارین و بومی ان دفاع میکند ارین های زیادی در اذربایجان حضور دارند که بخاطر حکومت های ترک یا خان های ترک مسلط برروستاها ترک زبان شده اند ولی هنوز خصوصیات نژادی ارین خویش را دارند حتی اگر به ترکی صحبت کنند یک فعال ملی اذربایجان نباید زبان ترکی را بخواهد بازهم در اینده براین مردمان تحمیل کند
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بنیاد راسیسم ناسیونالیسم است. راسیسم در ناسیونالیسم افراطی چهرۀ زشت و ضد انسانی خود را نمایان میسازد. و در میان همه انواع افراطی آن وجود دارد. ضرورت دارد هرجا که نمایان شود نقد گردد. اگر میخواهید گرفتار نازیسم و فاشیسم نشوید. در متن پیرامون نوع آریایی آن با اهدافی که دارد روشنگری شده است. بعضی از هواداران راسیسم خودشان را در جلد آذربایجانی دوآتشه پنهان کرده و غیر مستقیم از راسیسم دفاع میکنند. مشخصات کامنتهای آنها برای ما در مدیریت روشن است. بهتر است با استدلال و اثبات از راسیسم دفاع کنند نه در جلد یک آذربایجانی و با سخنان قهوه خانه ای. که ما هم ناچار بشویم معرفیشان کنیم. جناب در یک کامنت پان ایرانیست است و با نام دیگر در کامنت بعدی آذربایجانی دو آتشه. خوب این کارهای بچه گانه برای چیست؟ بهتر نیست شجاعت داشته باشید و از نژادگرایی و اعمال خودتان دفاع کنید؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
همين عجز و ناتواناييهاي امثال ايشان است كه پژاك را تا اروميه كشانده و جرات انتشار مطالب توهين آميز به امثال ناصر كرمي داده تا خودكشان را نويسنده و افكارشان را اريايي! و مطالب توهين و كذبشان را مقاله و تاريخ و حقيقت بدانند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای ائلیار
این ... که شما با یک چنین اشخاص فاشیست سر و کار داری. و با ناتوانی قلمت، خود را تسلیم این فاشیستها میکنی. فردا اشخاصی مثل شما، در مقابل ملت آذربایجان پاسخگو خواهید بود.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
هومن: ایرانی امروز یعنی چه کسانی ایرانی هستند وچه کسانی ایرانی نیستند :1- یعنی کسانی که قوم وتبارشان به روسیه فعلی برسد و سرخ وسفید وچشم روشن وموروشن باشند به قول مردم لپ گلی وچشم ازرقی 2- دین شیعه را متظاهر باشند مادرشان فاطی و پدرشان علی باشد 3- سابقه شهرنشینی قبل از سال 1340 نداشته باشند 3- پدر مادرشان کار کشاورزی و دامی را ول کرده باشد وبه امید کارمند شدن روستارا ترک کرده باشد 4- هرسال زیارت قبور ائمه بروند وعکس هم بگیرند 5- هروز نماز های 5 گانه را بخوانند 6- تمام عید های عربی اسلامی را بگیرند وتمام روزهای مرگ امامان سیاه بپوشند وگریان باشند
تصویر ناصر کرمی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای..... آ.ائلیار..... از مسئولین سایت ایران گلوبال،.... شما حتّی در توهین ها و برچسب های نا هنجاری که به من نسبت داده اید، صداقت ندارید، چرا که توهین اصلی از دیدگاه شما را هدفمند ار قلم انداخته اید و سانسور کرده اید، من باره بنا به منابع معتبر جهانی نوشته ام، که واژهءِ " ایران" یعنی :[سرزمین آریایی ها، آنجا که آریایی زندگی میکنند، ایران یعنی خانه آریایی ها]، که شما آنرا در نوشته و مقالهء خود هدفمند حذف کرده اید....

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
شما فرض كنيد در جنگ جهاني دوم و حمله آلمان نازي به كشورهاي اطراف اين آقاي كرمي در يكي از شهرهاي لهستان بود و وقتي ارتش شروع به پاك سازي نژادي ميكرد اين آقاي كرمي با يه پرچم نميدوم شايد شير و خورشيد فرياد زنان"من يك آريايي هستم"حتي بفرض به زبان و لهجه كاملاً آلماني هر چند اين فرض بسيار بعيد به نظر ميرسد بطرف انها ميرفت،واكنش انان چه مي بود؟١: باعث خنده انها ميشد و براي تفريح او را با خود ميبردن٢: باعث تعجب انها ميشد و از دانشمندان خود ميخواستند تعريف ديگري از آريايي بدهند ٣: با آغوش گرم او را مي پذيرفتند كه اي برادر آريايي به جمع ما خوش آمدي ٤: و يا به او از دور شلليك ميكرند حتي فرصت فرياد يا توضيح آقاي كرمي از مشخصات آريايي بودن و زادگاه و مهاجرتشان بدهد؟.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
هومن : در کتاب های تاریخی و قوم نگاری دو قرن گذشته که اروپاییان نگاشته اند منظور از اقوام ایرانی دقیقا اشاره به اقوامی است که از حدود 3000 سال گذشته از ماورای قفقاز به سرزمین های جنوبی یورش اورده اند ودر مناطقی که بومی نشین ومتمدن بودند ساکن شدند این اقوام ایرانی یا ارین اقوام تیره های مختلفی بودند زندگی بیابانگردی و کوچرویی ومبتنی بر جنگ وغارت داشتند دقیقا مثل اقوام ترکی که از هزار سال پیش از شرق ومرکز اسیا به ایران فعلی هجوم کردند ودر ایران فعلی ساکن شدند بنابراین از نظر ماهوی بین اقوام ایرانی یا ارین مهاجم از ماورای قفقاز وماوراء النهر وترکان مهاجم بعدی هیچ فرقی نیست چون هردو بیابانگرد و کوچرو بودند وزندگی یکجانشین متمدن نداشتند تنها با فاصله زمانی دوهزار ساله در ایران فعلی ساکن شدند و تنها باهمدیگر اختلاف زبانی و تاریخ ورود به ایران را دارند