آمریکا از این پس برای هر دو سناریوی موفقیت یا شکست مذاکره با ایران آماده می‌شود