سه سال جنگ اطلاعاتی با غرب و تغییر شگرد ترور مخالفان رژیم