شعار "مرگ بر خامنه ای و آخوند بره گم بشه" یه صدای عمومی بدل می شود