آیا شوک ناشی از افزایش قیت‌ها منجر به ناآرامی‌های جدید خواهد شد؟