انتشار نام سه نفر از کشته شدگان و ده‌ها نفر از بازداشت شدگان