رفتن به محتوای اصلی

صفر را با هرعددی چه جمع کنید
نظرات رسیده
21.06.2022 - 07:47

صفر را با هرعددی چه جمع کنید چه تفریق نتیجه اش همان عدد است که چیزی به ان اضافه یا کم نشده است . اپوزیسیون همان صفر خالی هستند . رضا پهلوی ولی عددی هستند که اینهمه دارید ازان سخن می‌گویید اپوزیس

صفر را با هرعددی چه جمع کنید چه تفریق نتیجه اش همان عدد است که چیزی به ان اضافه یا کم نشده است . اپوزیسیون همان صفر خالی هستند . رضا پهلوی ولی عددی هستند که اینهمه دارید ازان سخن می‌گویید اپوزیسیون بهتر است توی همان خارج بنشینند و نوه ها را باد بزنند ... من فکر نمی‌کنم مردم روی صفرها حساب بازکنند