رفتن به محتوای اصلی

Gitti Alizadeh
نظرات رسیده
23.06.2022 - 08:52

Gitti Alizadeh ما به ازای پهلوی ستیزی، وضعیت نکبت بار امروز میهن است. یعنی مخالفت با مدرنیسم و حمایت حکومت اسلامی در بهترین حالت با پرچم اصلاح طلبی برای ملاها. حال باخت و باز را خود دانید.

Gitti Alizadeh
ما به ازای پهلوی ستیزی، وضعیت نکبت بار امروز میهن است. یعنی مخالفت با مدرنیسم و حمایت حکومت اسلامی در بهترین حالت با پرچم اصلاح طلبی برای ملاها. حال باخت و باز را خود دانید. ولی مدارا با این حکومت و تبلیغ عدم خشونت با رژیم تا دندان مسلح، نمایش درون تاریک اندیش است.