رفتن به محتوای اصلی

دکتر جان ؛ شرمنده کردی ، من و
کیانوش توکلی
23.06.2022 - 16:09

دکتر جان ؛ شرمنده کردی ، من و ما که در بهترین شهر های دنیا زندگی می کنیم ؛روح ما ن دایم در فضای تهران و دیگر شهر های ایران در پرواز است ؛ امید که روز ی تهران دهم ، بیستم و حداقل

دکتر جان ؛ شرمنده کردی ، من و ما که در بهترین شهر های دنیا زندگی می کنیم ؛روح ما ن دایم در فضای تهران و دیگر شهر های ایران در پرواز است ؛ امید که روز ی تهران دهم ، بیستم و حداقل به شهر چهلم دنیا بدل شود