رفتن به محتوای اصلی

بر خرمگس معرکه لعنت! شرح در
محسن کردی
23.06.2022 - 18:44
عنوان مقاله:
«کلفت فیلیپینی» بعنوان شاخص موفق اقتصادی قبل از انقلاب!

بر خرمگس معرکه لعنت! شرح در ادامه

ساسا برخی موجودات دو پا هستند که اغلب بیشتر از نقش انسانی نقش خرمگس دارند. یعنی هی همه جا موی دماغند و هر جا که نباید باشند هستند و ویز ویز ول می دهند وسظ حرفهای مهم ملت. هرجا باید زبان به دهان گرفته و خفه باشند ویز ویز می کنند. هر جا باید نباشند یکهو خودشان را می اندازند وسط و ویز ویز میکنند. این است که بیشتر نقش خرمگس دارند. علاوه بر بهم ریختن جمع خونتان را میمکنند و فضا را آلوده می کنند. کلا جو را بهم می ریزند و کلیه جریان بحث را از مسیرش خارج کرده به ارکستر سمفونی ویز ویز تبدیل می کنند.