رفتن به محتوای اصلی

احتمالا سپاه بايد ازاين ببعد
نظرات رسیده
24.06.2022 - 04:23

احتمالا سپاه بايد ازاين ببعد نقش پررنگ ترى را در مسائل مربوط به اكراين بازى كند و بجاى بولدزر طائب ، پوتين آدم مناسب تر و گوش بفرمان ترى را براى اين پست در نظر گرفته است و همانطور كه

احتمالا سپاه بايد ازاين ببعد نقش پررنگ ترى را در مسائل مربوط به اكراين بازى كند و بجاى بولدزر طائب ، پوتين آدم مناسب تر و گوش بفرمان ترى را براى اين پست در نظر گرفته است و همانطور كه احمد بدرستى اشاره كرده است تقارن زمانى وجود لاوروف در تهران و جابجايي طا ئف بهيچوجه نمى تواند تصادفى باشد .