رفتن به محتوای اصلی

طبقه سقوط کرده و طبقه گرانیگاه در ایران-2
13.08.2022 - 05:25

طبقه سقوط کرده و طبقه گرانیگاه در ایران قسمت دوم

سخن از جابجائی طبقه متوسط سنتی بود با طبقه متوسط جدید .جابجائی بسیار تلخ ودردناکی که واقعیت زندگی عملا بخش زیادی از طبقه متوسط که کم جان بودند اما جایگاه طبقاتی و در آمد محدودشان هنوزاجازه می داد که با چنگ ودندان از موقعیت خود حراست کند وبه هر جان کندی بود چرخ زندگی را بچرخانند! بیان می کند.

بخشی وسیع از طبقه ای که با تنگ تر شدن حلقه گذران زندگی وهزینه های آن از یک طرف ونا هم خوانی این بخش جامعه با تازه به قدرت رسیدگان ازطرف دیگر آن ها را جایگاه طبقاتی خود جا کن کرده به درون مجموعه دیگر که بخش حاشیه نشین و زیر خط فقر جامعه است پرتاب نمود.

قیمت اجاره خانه بالا رفت. توان دادن سرقفلی واجاره بها نداشت نا گزیر خانه قبلی واگذار به خانه ای محقر در حاشیه وجنوب شهربسنده نمود.ماشین بیادگار مانده از سال های قبل انقلاب فرسوده شد! توان نو کردن نیافت. مسافرکشی با ماشین بعنوان کار دوم قطع شد بیک موتور سیکلت دست دوم رضایت داد. بچه ها زیادتر وبزرکتر شدند خواستشان بیشتر! توان جوابگوئی کمتر گردید.ولی هنوزقادر نبود خودرا با شرایط جدید وجائی که بعنوان کم در آمد به او داده شده بود قبول کند! و خود را وقف دهد.

بیکاری مزمن بین این بخش از جوانان این خانواده ها که علی الرقم نداری وسختی گذران از نظر فکری وشخصیتی در قالب بسیجی و ساندس خوران حکومتی قرار نمی گیرند ودنیای درونی آن ها با شعر شاملو و گوگوش هم خوان است! زندگی سخت ودوگانه ای را بر آن ها تحمیل می کند که چشم انداز روشنی در آن نمی بینند.

نیاز های بر آورده نشده کشمکش های روحی ، دست پا زدن برای بیشتر نغلطیدن به کف جامعه عملا آنها را به عدم تعادل ،گذران بهر قیمت!گاه به درگیری با حکومت ،گاه با خود با خانواده و مواقعی به کشیده شدن به اعتیاد ،به فحشا سوق داده و میدهد.

دختران وزنانی که فحشا گری می کنند !اما آن را از دریوزگی به جمهوری اسلامی شرافتمندانه تر می دانند. دنیائی کینه به جمهوری اسلامی درون این بخش از جامعه تلنبار شده است. تراژدی مردمانی که شعورشان بالاتر از جائی است که سقوط کرده اند.لذا در کشکش دائم ،پرخاشگری سریع .درگیری با دوست ودشمن قانون شکنی ،ویران گری در برابرهرآنچه که تحقیر ومحدودشان می کند.

بخش دیگر از طبقه متوسط سنتی هست که هنوز به تمامی سقوط نکرده اند! خانه ای دارند ،اندک درآمدی جانبی از اندوخته ای که در بانگ داشته و هنوزبهره می گیرند. قتاعت سخت میکنند! صورت به سیلی سرخ نگاه میدارند. بخشی که در اضطرابی روزانه از ترس سقوط بجای ای پائین تر که آن را معادل سرافکندگی می داند زندگی را برایشان جهنم کرده است.

ارزش پس اندازش روزانه تقلیل می یابد.اطرافیان همردیفش مرتب بخاطر فقیر تر وکوچکتر شدن سفره نخست رفت آمد هارا کم می کنند در خانه می بندندوپس از مدتی یک ریشوئی که نمی دانی از کجا آمده خانه شان را می خرد. می کوبد وچند طبقه می سازد.او روز به روز در این انبوهه ساخت وساز محاصره می گردد تا کی نوبت او برسد.

بچه گرگ های بزرگ شده توسط رژیم هر روز امکانات اندک را از دست او وفرزندانش می گیرند!حلقه بر او تنگ تر می سازند .هر میزان هم که تلاش کند .نمی تواند همرنگ آن ها شود. همه همدیگر را میشناسند .خودی وغیر خودی کاملا مشخص است. این بخش ازطبقه متوسط گیر گرده در چرخ زمان که به هر چیز دست می زند خاک می شود. چراغ های جاده زندگی زیاد برایشان روشن نیست. ناگزیر از راه رفتن گورمال کورمال لختی ایستادن! گرفتار شدن بین چه کنم؟ چه نکنم؟ کرنشی می کند اما چاره ساز نیست! باز در افتادن با غول حکومتی که نهایت به خارج از دایره پرتابش می کند.

جای او حال به بخش بی چشم روئی خواهد رسید که بزرکترین مشخصه آن ها وقاحت وطلبکار بودن از زمین وزمان است.سینه زدن درزیر بیرق حکومتی که به ریا وحقه بازی بر سر شانه نهاده وتمامی امکانات کشور را بنا به روابط و چاکری از آن خود کرده اند. چاکران تازه بدوران رسیده که در خیالشان هم نمی گنجید که صاحب چنین زندگی ،امکانات وقدرتی شوند.قدرتی که از قرار گرفتن دردایره خودی های حکومتی حاصل شده .نه نیازی به یک سابقه تاریخی دارند و نه نیازی به درک مقولات اجتماعی وفرهنگی ،نه پایبندی به قانون می کنند الا به قانون من در آوردی خود که ناشی ازتکیه اش به حکومت است.نه به قرار داد های اجتماعی.

به اخلاق وهمسان شدن با زمانه اهمیتی نمی دهند. طبقه جدید بی یقه ای که هیچ معیاری جز تظاهر ظاهری به اسلام وحل شدن در دستگاه حکومتی ندارند. وقیح ، چشم دریده ،بی ریشه ،گردوکان مذهب با تفکری بغایت ارتجاعی !طبقه جدیدی با ذهنی متوهم اما بغابت تیز وخطرناک نسبت به منافع خود. آمیخته با بدویت تاریخی ناشی از عقب ماندگی وحیله گری روستائی !

بخشی آلوده با محافظه کاری یک بازاری سنتی .حاصل آش درهم جوشی ازآشفتگی فرهنگی ،اقتصادی واجتماعی حاکم بر جامعه.

دروغگو، سینه چاک کن ، نان به نرخ روز خور بهر قیمت.حریص نسبت به همه چیز از یک ظرف غذای نذری تا گرفتن یک ماشین لباس شوئی از طریق بن حکومتی .کفش جفت کردن برای آخوند محله برای رسیدن به پول وپله باهرنوع دستمالی که لازم باشد.چاکرم ،نوکرم !کسانی که ازرانت خواری حکومتی تا دزدی،کلاه برداری، سرباز آقا امام زمان شدن و یورش به مخالفان رژیم را د ر کار نامه خود دارند .

عمده ترین نیروی حکومتی! بخشی کسبه از ،مغازه داران ،بازاریان سنتی، کارمندان خودی حمایت شده حکومت! نیروهای نظامی ،عمدتا سپاه ،نیروی انتظامی ، بسیج ،نیروهای سرکوب ،سینه زنندگان هئیئتی ،مداحان، علم کشان ،بخشی از لات های کف خیابان که حال در جوار حکومت به نان ونوائی رسیده اند. بخش هائی هستند که از نظر در آمدی جای طبقه متوسط سقوط کرده را گرفته اند بدون آن که فرهنگ آن طبقه را داشته باشند. بخش پروار شدگان حکومتی، اشاعه دهندگان فرهنگ فاسد وسخیف آلوده به خرافات مذهبی و دیگران ستیزی که در چهار چوب تفکر حاکم بر دستگاه رهبری! از امریکا ستیزی تا اسرائیل ستیزی،بهائی ستیزی، فرد ستیزی تا تشکل ستیزی را شامل می شود!

مخالفت باکشورهائی که در چهار چوب تفکر ارتجاعی حکومت نگنجند.طبقه بی مایه ای که باتکیه بر اهرم قدرت خاک درچشم مردم می پاشند.در چشم مردمی که در درون خودی ها جائی ندارند. فرزندان این بخش وبخش بالاتری از طبقه حاکم "طبقه کاملا مرفه در حکومت " که شرحشان را خواهم داد."آقا زاده ها"ودر پله ای پائین ترفرزندان همین طبقه متوسط نو ظهورکه باپول حاصل از کلاشی ،دزدی در آشفته بازار مملکت به گران قیمت ترین ماشین ها سوار می شوند .خریداران خانه های لوکس هستند! با وجود حمل و تظاهر ظاهری به ایدئولوژی حاکم !زنذگی لاکچری دارند. روز زیر علم حکومت سینه می زنند و در عاشورا جلو دار دسته اند!شب عشرت گذاران در خانه! مصرف کنندگان مشروبات الکلی که روز شیشه آن میشکنند وشب باندرول شده اش راهمراه با انواع مواد مخدر در خانه تحویل می گیرند. معشوقه دارند که زندگیش را تامین می کنند. براحتی مسافرت می نمایند! با پول های باد آورده با شعار مرگ بر امریکا ! از امریکا تا اروپا می روند ودر کنسرت "تتلو"که شلوار از پای می کشد شرکت می کنندو به سیاق او به زمین وزمان لیچار می بندند. ادامه دارد ابوالفضل محققی

بخش اول / طبقه سقوط کرده و طبقه گرانیگاه درایران

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

ایران گلوبال

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

دیدگاه‌ها

نظرات رسیده

ابوالفضل محققی:  صادق جان قلبم که آنجاست هیچ مسئله مربوط به مردم ستمدیده نیست که من دنبال نکنم ودوستان مانده در ان جا هنوز هوای یک دوست قدیم دارند وبی خبرم نمی گذارندصادق عزیز اکثر مهاجرین این مسائل را دنبال می کنند شاید شانس من بوده که می توانم با قلمی ناچبز آن ها را بیان کنم عزیز سال های دور هنوز با آن سیمای شاد وحلقه دوستان بیادت دارم .چه روز 

ش., 13.08.2022 - 07:09 پیوند ثابت
نظرات رسیده

Sadeg Shhbaz

ابوالفضل جان توکه داخل کشور نیستی چگونه چنین واقع بینانه وضع کشور را تحلیل می کنید در ایران فقط نوچه های نظام هستند که به علف وعلوف رسیده اند طبقه متوسط که سکان دار تعادل جوامع محسوب میشوند کم کم جایگاه خود را از دست داده و جامعه کم کم دوقطبی میشود خیلی عظیم مردمی فقیر وزیر فشار تامین حداقل معاش واقلیتی نوکیسه وبی فرهنگ پورشه سوار که هر روز ثروت باد آورده خود را به رخ مردم می کشند وهر روزه تضاد های طبقاتی حاد تر می شود بالانس اجتماعی که توسط سریز شدن طبقه متوسط به صف توده های فقیر وپائین جامعه باعث افزایش کینه وعداوت بین نوکیسه گان ورشکستگان می شود عصبیت روانی انباشته در جامعه بقدری است که هر اختلاف جزئی منجر به درگیری های فیزیکی وچه بسا قتل وجنایت میشود آینده مبهم اقتصادی آرامش را از مردم سلب کرده است جوانان بخصوص جوانان نخبه کشور را ترک می کنند واین پخمه گان هستند که صحنه گردان سیاست اقتصاد کشور هستند هر روز ارزش پول ملی نزول می کند ومشکلات بر سر مردم آوار میشود ونوری در افق دیده نمی شود که نشان از راه حلی برای درد های مردم باشد سران حکومت معتقدند که مردم هر چه فقیر تر به همان اندازه رام تر وفکر حکومت آسوده تر

قلبم که آنجاست هیچ مسئله مربوط به مردم ستمدیده نیست که من دنبال نکنم ودوستان مانده در ان جا هنوز هوای یک دوست قدیم دارند وبی خبرم نمی گذارندصادق عزیز اکثر مهاجرین این مسائل را دنبال می کنند شاید شانس من بوده که می توانم با قلمی ناچبز آن ها را بیان کنم عزیز سال های دور هنوز با آن سیمای شاد وحلقه دوستان بیادت دارم .چه روز هائی بود بر شانه چه عزیزانی تکیه داده بودیم قربانت

ش., 13.08.2022 - 07:08 پیوند ثابت

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.