رفتن به محتوای اصلی

گریزی به مفاهیم !
14.10.2022 - 13:24

 گریزی به مفاهیم !

** صاحب منصبان مادام العمر البته با تصورات خود ! بدون احساس مسئولیت با این همه اختیارات فرا قانونی  با توجه به رخ دادهای اخیر و اعتراضات گسترده مردم از همه طبقات اجتماعی و....

در پی صحبت های اخیر  با اعضاء تشخیص مصلحت نظام  وقبل ان ، همینطورتقاضاهای  رئیس دستگاه قضا که عملکردشان با انهمه پیشینه در سطح مملکت به تشکیل حدود 30 میلیون پرونده در سال منجرشده ( با حذف فرزندان زیر 15 سال و سالمندان بالای 70 سال ،تقریبامبتلی به  تمامی احاد جامعه ) ....                                                                                                    

* ضمنا سکوت نسبتا طولانی بعضی از تند رو ترین گویندگان روز های ادینه ؟ انهم در نقش «متکلم وحده» تابع دستورات اطاق فکر ، مزین به شهوت کلام با مستمعینی که در توصیفشان «اولئک کالانعام » اورده اند ؟مشابه «رسائی نامی که » با قیاس بنفس «شب خوابی  ها را با افراد متنوع »البته قبل از استغفار عنوان نمود ....همه و همه با شعار خدمت بمنظور توسعه کشور و اینکه  در هر شرایطی این مهم الویت دارد !! اسباب استقرار بیشتر خود را درموقعیتی که قرار دارند و انرا این روزها در پی از دست دادن اولین خاکریز لرزان میبینند ، بلطایف الحیل فراهم می سازند  .

*این جماعت از درک بسیاری معا نی  با تصورو توهماتی  خاص ،  بر آمده از عدم درک درست از ضرورتهای زمان و مکان   محروم مانده وعملا با این بازده خود را از قافله علوم روز که اساس ترقی جوامع میباشد عقب نگه داشته  وهر کدامین در حد وسع خود - عملا موافق «این پس رفت » که وضعیت بغرنج  بسیار وسیع فعلی (هر چند مجموعه حکومت بدان اقرار نمیکند ) مشخص کننده نحوه استدلال و چگونگی برخورد با خواست جامعه جوان و پویای فعلی .                                                      

* بمناسبت اشاره به تعریف توسعه ورشد و نقش این مفاهیم  ضروری مینماید :

  تامین  وسایل و ابزار رفاه ادمیان هر جامعه ای که اجنتاب نا پذیر مینماید  در مفهوم رشد دیده می شود و استفاده ابزاری از این واژه را این روزها بسیار  میتوان دید - بمانند  افزودن بر تعداد دانشجویان پزشکی که درآزمون  اخیر  با همه مخالفتها - بدون عنایت به ضرورت بهبود کیفیت آموزش ،  نشات گرفته از نگاهی صرفا مادی به افزایش تعداد ،مقدار ، ظاهر و... با نتایجی این چنین در تمامی ابعاد زندگانی مادی و معنوی ایرانیان در پی بیش از 4 دهه حکومت با عنوان اسلامی عملی شد و یا کشتار مردمان این دیار بوسیله انانکه در پوشش نیروها ! به اقرار صریح فر مانده نیروی انتظامی  ....به تیر اندازی مبادرت ورزیدند .

 ** بعبارت دیگر :« رشد» تکثیر وضع موجود  ، بزرگ شدن درختان در طبیعت ویا افزایش تعداد جاده‌ها، فرودگاه‌ها، سدها و

 «پیشرفت» به این معناکه وضع موجود را با کیفیت مادی یا فناوری بهتری تکثیر یا ارتقا دهیم .

* در رابطه با منافع ملی و ترقی جوامع « توسعه »  به معنای «تحول کیفی و تغییر در الگوهای رفتاری اجتماع » تعریف میشود - که اگر اندکی به ان عنایت می شد جان عزیز انسانها نابود و سر مایه ها و زیر ساختها همراه با اسایش مردمان با چنین تنگناها ئی  مواجه نمیشد  .

* چرائی  حوادث دردناک این روزها و علل اعتراضات عمیق اقشارمختلف -  عقب نشینی برحسب اقتضاء «حتی مغایر ضوابط خود ساخته  » به اعتبار «مصلحت نظام » که میزان نظم و برنامه مجموعه را در اینده نزدیک فارغ از چگونگی قضاوت افکار عمومی داخلی و برون مرزی- بهر حال شاهد خواهیم بود - و در پی ان از صدر تا ذیلشان  با این ترتیب الزاما در برابرملت  پاسخگو  خواهند بود.... تنها گوشه ای از خواست عمومیست .

*با تعریفی :  « توسعه» بعد فرهنگی و رفتاری دارد ،اعلام نا رضائی  از وضعیت جامعه‌ احساس ناراحتی در پی آورده ، آرام و قرارآدمیان با شعور را  از میان می برد ، بالنتیجه این قشر فرهیخته  نسبت به رفتارهای پیرامونی احساس انزجار مینمایند  .

* بعنوان نمونه با فرض اینکه «رفاه نسبی » دارید اما احساس رضایت نمی‌ کنید،به این میماند درخودرویی مدرن با امکانات لازم نشسته‌ اما به علت بی‌ نظمی و بی‌ قانونی، از رانندگی در این شهرمشابه دیگر موارد  رضایتی حاصل نیست ....

* یکی از دلایل عدم احساس رضایت و یقینا در پی اعتراضات فراگیر اخیر  مهاجرت و پدیده فرار مغزهاست -   زیرا  رضایت را نمیتوان تولید کرد ،در واقع رضایت نتیجه  بعد دوم توسعه  یعنی «بعد فرهنگی- رفتاریست»  و زمانی که بعد دوم« توسعه»  رخ نمیدهد، روابط و رفتارها: تیز برنده ،مخرب ،  پرهزینه و همراه با خشونت  میشود – که کنش و روش رویکرد جامعه در این روزها در برابر حکومت مسلح به زر،زور و تزویر معرف ان ....

* در بیان تفاوت  «رشد ،پیشرفت و توسعه » متولیان قوم با اینهمه دست آورد !برامده از نحوه مدیریت میگویند :

*کلمه‌ی توسعه « یک بار ارزشی و معنائی داشته » همچون جذب یا آمدن سرمایه گذار خارجی  در پی آزادی های اصولی پیش بینی شده در همین قانون اساسی  با همه کاستی ها ، ثبات و استاندارد بودن قوانین مربوط ، حمایت حکومت را میطلبد و بار ارزشی و ضرورتهائی  مغایر شعارهای مکرر که درعوام به اعتقاد انجامیده - با خود همراه می آورد.

*میفر مایند  نمی‌خواهیم «یک اصطلاح جاافتاده‌ی متعارف جهانی » را که معنای خاصی را از آن می‌فهمند، بیاوریم و داخل مجموعه‌ی کار خودمان بکنیم ، چو ن باور داریم که «سر چشمه شاید گرفتن به بیل ! »(انچنانکه درهیجانات !اخیر «بیل »نیز تکافو نکرد....) و ادامه میدهند : ما در تمامی زمینه ها بروال 4 دهه بگذشته مفهومی را که مورد نظر خودمان است، مطرح و عرضه می‌کنیم، همچنانکه اعتراضات گسترده این ایام را ساخته و پرداخته استعمار بدلیل توفیق مجموعه میدانیم .

* بنابراین   مجموعه نظام با توجه به شرایط ویژه  و تنگناهای موجود دربسیاری جهات که محصول نا هماهنگی در درون دولتها ی منصوب میباشد ... توسعه را تحت پوشش پیشرفت تعریف میکنند و                                                                                             انچه این روزها مطرح شده ومیشود نیست مگر« شهوت کلام »و تظاهر مستمعین مطیع اوامربا بیان احساسات بصورت شعار -  که گوینده را معمولا دچار پر گونی و قبل ان «مشتبه شدن امر بر خود »نموده و مینماید که ره اوردی بجز توسعه خشونت در پی نخواهد داشت که البته خود نوعی «توسعه » میتواند تعریف شود  !

**  بالاخره بفر مایش دوستی هزینه پرداز  میتوان گفت : حاکمیت با همین طول و عرض  از اول انقلاب تابحال  بدترین دوران خود را میگذراند ، قبلا با کسانی مواجه بود  که از انها شناخت داشت و نقاط ضعف و قوت انها را می دانست و با انها حشر و نشری ......ولی الان با نسلی مواجه شده که کمترین شناختی از انها را داشته ودرچگونگی  برخورد با انها درمانده شده است .

نسلی که در دهکده جهانی بزرگ شده ،از حمایت خارجی اعلام برائت نمی کند وانرا امری طبیعی تلقی ، با شعارهای مناسب روز  مطالبات خود برای یک زندگی نرمال و نه ایده ال سر میدهند و جالب اینکه در شعارها هیچ وعده و وعیدی هم نمی دهند .

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

ضیاء مصباح
برگرفته از:
مطالعات و مشاهدات نگارنده

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.