لکوموتیو انقلاب “زن زندگی آزادی” راه افتاد، با اندیشه های ژنده سوار نشوید!
24.10.2022 - 10:37

لکوموتیو انقلاب “زن زندگی آزادی” راه افتاد، با اندیشه های ژنده سوار نشوید!

 

جامعه ایران دیرزمانی ست که آبستن تغییرات بنیادی بود و انقلاب اجتناب ناپذیر بنظر می رسید. آنچه ناشفاف بود، نیروی محرکه و هنگام ارتقای مبارزات "جنبش اقدام در خیابان" برای تغییر توازن قوا و موقعیت ائتلایی بود. ما یقین داشتیم که جامعه ایران دیگر زیر پرچمی نخواهد رفت که تبلور جهل، خرافات، استبداد و دیکتاتوری دینی و غیردینی باشد. از همینرو با مقایسه دو انقلاب مشروطه و بهمن بمثابه تبلور دو نوع از انقلاب که اولی خرد جمعی جامعه و دومی بیخردی و جهل و خرافات را نمایندگی می کرد، تاکید می شد.

ما یقین داشتیم که فنر فشرده جامعه زنان، باز خواهد شد و هستی حکومت اسلامی و اسلام سیاسی را به زباله دان تاریخ خواهد فرستاد، اما ابعاد عمیق و تاریخساز آنرا درنیافتیم، تا هنگامی جوانترین های جامعه در مقام سلحشورترین ها و خردمندترین ها، همه مدعیان سیاست و عالیجنابان استخوان خردکرده در سیاست را آچمز کردند.

نسلی از دختران و پسران از درون منجلاب حکومت اسلامی، پاک و انقلابی  قد برافراشتند که آبروی “انقلاب” شدند و ارزش هائی را خلق کردند تا ایدئولوژی ها، اندیشه های سیاسی، تبارها، قوم ها و ادیان را در دل سامانه کبیر و تاکتیک و استراتژی “زن زندگی آزادی” جا دهند. امروز دیگر کسی از انقلاب هراس ندارد و “انقلاب” را با جنبش های پوپولیستی که از درون خود یک فرد را جایگزین خرد جمعی کرده، نمی فهمد و حقارت موج سواری و موج سواران را به نیکی درک می کنند. از همینرو بر خودمدیریتی شهروندی تاکید ویزه وجود دارد.

دختران و پسران ایران در کنار مادران و پدران خود، همانند کاوه آهنگر که از پیشبند چرمین خود درفش آزادیخواهی ساخت، اینها با سوزاندن روسری ها، مشعل ها را روشن کردند تا جهل،خرافات و استبداد در همه اشکال آنرا بچالش بکشند.

ایران با پیشینه تاریخی زنخدائی، آغازگز جنبشی زنمحور گردید که نتنها چهره خود را تغییر خواهد داد، بلکه به سلسله زلزله های فرهنگی و سیاسی در خاورمیانه خواهد انجامید. جنبش زنمحور ایران، گوهر آزادی، برابری و برادری (آزادی زن) را نشانه گرفته است. این رنسانس در ایران آغاز شد و جامعه ما به دورانی تاریخی، فرهنگی و سیاسی بازگشت ناپذیر گام گذاشته است. مبارک باد!

برای آزادی شهروندی، ساختن جامعه سالم و میهنی آزاد، انقلاب “زن زندگی آزادی” را دریابیم! لکوموتیو انقلاب “زن زندگی آزادی” راه افتاده است، لطفن با اندیشه های ژنده سوار نشوید!

اقبال اقبالی

24.10.2022

www.tribuneiran.org

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

اقبال اقبالی

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما