فاطمه سپهری، با فریادی فراتر از شجاعت از دل زندان ضحاک،کاخ ضحاک را به لرزه درآورد