تظاهرات کارگران و مردم آزادیخواه شهر سنندج، 11 اردیبهشت 1392

انتشار از: