رفتن به محتوای اصلی

چهارشنبه سوری در کپنهاک - دانمارک
14.03.2023 - 20:02

بیانیھ مشترک گروھھا، کمیتھ ھا و کانونھای شرکت کننده ھمگام با انقلاب زن، زندگی، آزادی
درھمبستگی با فراخوان داخل ایران بھ مناسبت چھارشنبھ سوری

امروز در آخرین شب چھارشنبھ سال در کنار ھم جمع شده ایم تا ضمن گرامیداشت این سنت تاریخی کھ خود تیری بر قلب ایدئؤلوژی فرھنگ کش اسلامی است، از فراخوان داخل ایران برای گرامیداشت چھارشنبھ سوری حمایت کنیم وھمچنین یاد و نام تمام انسانھای عاشقی را گرامی بداریم کھ در انقلاب زن، زندگی، آزادی بھ ما درس ایستادگی را آموختند ھمان شعلھ ھای سرکشی کھ امروز درسیاھترین دوران تاریخ ایران، مشعھای روشنی بخش راه ما برای ادامھ مبارزه از سواحل خزر تا خلیج فارس و از کردستان تا بلوچستان و تھران و سراسر ایران ھستند. پیام تجمع امروز ما در آستانھ سال نو و نوروز پیام عشق، اتحاد و رنگین کمان است، پیام در کنار ھم ایستادن، فارغ از ھر مرام و عقیده ای، پس بیاییم باھم و در کنارھم، با ھمھ تفاوتھا وتنوع ھا، صدای مردمی باشیم کھ امروز در خیابانھای ایران سقوط خامنھ ای جنایتکار را فریاد میزنند. امروز ما آتش می افروزیم و در اطراف آن شادی کنان، میرقصیم و ھمھ تاریکی ھا و پلیدی ھا و فرھنگ ستیزی ھای جمھوری اسلامی را در سرخی آتش ھای فروزان مان بھ خاکستر سرد تبدیل می کنیم خاکستری کھ بھ زودی بھ زبالھ دان تاریخ فرستاده خواھد شد. در پایان بھ جان باختگان انقلاب زن، زندگی، آزادی، آنھا کھ ھمچنان زنده اند و ھمھ زندانیان در بند، میگوییم: ما بھ چشمھای بی قرار شما قول میدھیم، ریشھ ھای ما بھ آب میرسد، ما دوباره سبز میشویم. بھ امید ایرانی آباد، آزاد، دموکراتیک و سکولار جایی کھ ھمھ انسانھا حقوقی برابر داشتھ باشند، چرا کھ ھمھ انسانھا شایستھ یک زندگی بھتر، خوشبختی و عشق ورزیدن ھستند.
پیشاپیش نوروز مبارک و بھ امید بھار آزادی مردم ایران با نابودی حکومت اسلامی در ایران زن زندگی آزادی – ژن ژیان ئازادی

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

انتشار از:

کیانوش توکلی

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.