فدائيان خلق ايران (اکثريت) در جشن اول ماه مه اروپا و کانادا

بنا برسنت همە سالە، در روز کارگر ١٣٩٢ نیز، فداییان خلق ایران در کشورهای اروپایی و در کانادا و آمریکا، ضمن شرکت در راهپیمایی ها و اجتماعاتی کە بە مناسبت روز اول ماە مە درکشورهای مذکور برگزار گردید، با گذاشتن میز کتاب و بر پایی چادر برپایی نمایشگاە های عکس و فعالیت های دیگر، از فعالین کارگری زندانی و از مبارزات کارگران ایران علیە استبداد و بی عدالتی و پایمال سازی حقوق کارگر توسط حکومت، مبادرت بە اطلاع رسانی در بارە نقض حقوق سندیکایی کارگران ایران وجمع آوری طومار اعتراضی علیە رفتار حکومت با کارگران کردند. درطومارهایی کە در کشورهای مختلف  تهیە گردیدە فداییان خلق خواستار حمایت  کارگران و سندیکاهای این کشورها از آزادی کارگران زندانی در ایران شدەاند. بخشی از فعالیت واحد های سازمانی و هواداران سازمان، در چند کشور را می توانید دراین کلیپ کە بدین مناسبت تهیە گردیدە ببنید.

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.