ایـن بـار نـامـزد جـدیـد "آقـا" کیست!؟

حـال فرض را براین بگذاریم که چنین است! پُرسیدنی است این بهم زدن قـدرت، چه دردی را ازمردم ستمدیده ما را دوا می کند جُز اینکه همین راه و روش کنونی ِ کُشتار،شکنجه، فشار و اختناق و یا روسری یا تو سری و داغدار کردن مادران، ادامه خواهد داشت...

باز دوباره بازار مکاره و مضحکه ای به نام "انتخابات"، در حکومت لومپن های جمهوری اسلامی که بـوی مشمئـز کننده اش به مشام می رسد شروع شده است. بازهم اوباش و ارازل این نظام جهل و نکبت، تبلیغات جهنمـی خود را برای کشاندن مردم به پای صندوق پُـر از خـون جوانان آن سرزمین به راه انداخته است.

امـا راستـی، هیچ از خود سئوال کرده اید این بار نـامـزد جدید و لَـوَنـدِ رهبـر کیست؟

چه کسی به حـرم ِ سُلطان خامنه ای راه می یابد؟

رهبـر مفلوک، ازاین همه نامزدهای زشت و کریه که از سر تا پایشان، بوی خون مردم ستمدیده مان را می دهد کدام شان، را از صندوق بی رأی، بیـرون می آورد؟

آیـا این بار "آقـا" با وجود تجربه ای که از نـامـزد قبلی خـود (ممود مشنـگ) دارد دوبـاره سریع نـامـزد جدید را به عقـد خـود در می اورد و می گوید که:"او به من از همه نزدیکتر است" یا اینکه فقط به صیغـه کـردن وی، اکتفـا می کند!؟

این که در میان این همه نامزدهای خونخوار که الحق هر یک در خیانت و جنایت و نـابـودی سرزمین مان در تمام شئـون فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، مدنی و ورزشی نقش اسـاسـی داشته اند کـدام یـک از این سوگُلـی های جنایتکـار، به حـرم ِ "سِدعلی" زپـرتـی می رود هیچ ربطی، به مـردم ایـران زمین ندارد که ندارد.

طبق سُنت گذشته، باز این حکومت جنایتکار، بنـا به شرایط و تجـربیـات فـراوان که با چمـاق و سـرنیـزه و اعـدام  و کشتار مردم ما بدست آورده است برای کشاندن مردم به صندوق ها که 34 سال در تمام زمینه ها آنهـا را تحقیـر کرده است، بخصوص زنـان را که ناقصل العقل و نصف مـرد می دانند،دست بهر شامورتی بازی می زند. حال چرا در رأی گیری، رأی دو زن را یکی حساب نمی کنند بـایـد از نمیرالمومنین سئوال کرد هرچند گویا ایشان پاسخ آنرا داده است! وی گفته است که:

" اتفـاقـأ برای آن هائی که نظام مُقدس ما را درمورد زنـان زیـر علامت سئوال می بـرنـد باید عرض کنـم، ما برای زنان مسلمان بخصوص خواهران چماقدارمان که همیشه در صحنـه هستند ارزش زیادی قائلیم و جایگاه و منزلت آنها از مـردان خیلی بیشتـر است چـرا که در رأی گیـری ها رأی هـر خـواهـر مسلمان مساویست با 1000 رأی مـرد، از این رو سالهاست شاهید در چنین مواقعی، رأی صندوق ها به همت خواهران مسلمـان نجیـب و پـاکـدامن، میـلیـونـی حساب می شود، حال هی شما ضـد انقـلاب، بگیـد جمهـوری اسلامی بـرای خـواهـران مسلمان ارزشی قائل نیست."

اینک هم صحنه هایی از فیلم کُمدی- تـراژدی آنهم تکـراری نظـام قُـرون وسطـایـی جمهوری اسلامی به نمایش در آمده است مثلأ، رفسنجانی که رسمـأ، کتبـأ و شفاهـأ یکی از جنایتکارترین چهـره های نظـام خمینـی جـلاد است ده ثانیه و پنج دهم ثانیه مانده به پایان وقت ثبت نام، با تلفن ساخته استکبـار جهـانـی که به او زنـگ زده می شودیا بالعکس، واردصحنه بازی می شود. جنایتکاری که به کوسه مُلقب است و الحق و الانصاف از کوسه هم خطرناک تـر است.

هرچند هر سوگلی که از صندوق پُـر از خـون جـوانـان تجـاوز و کشته شده بیـرون آورده شود وای بحال مـردم آن مردم سرزمین. از این رو  طبیعت و خدا نگهـدار آن سرزمین نفرین شده از زمین و آسمان باشد! از من که کـاری ساخته نیست، شما را نمی دانم!!!

بنده بعد ازاین همه تجربه و بویژه کارنامه سراسر ننگین 34ساله این حکومت ضد انسانی جمهوری اسلامی از این نوع حرکات مُزورانه، نه تعجبی می کنم و نه یک لحظه درخیمه شب بازی این "انتخابات" دچار شک و تردید می شوم.

از نگهداران این حکومت آدمکش چون حزب خائن توده و اکثریتی ها و غیره و همچنین لابـی هـای لاشخور که در اطراف و اکناف این جهان برای اربابانِ جنایتکارشان لَـوَندی و دریـوزگـی می کنند هیچ توقع و انتظاری نیست چرا که این دسته بدون هیچ شک و شبهه ای، خائنین بالفطره هستند.

ولی متاسفانه وقتی بعد از این همه سال خـون و کُشتـار، بـاز این طـرف و آن طـرف به خصوص در رسانه های جـا انـداز می بینیم و یا می شنویم که فلان مهندس،دکتر،مُفسر،لیچارگو، پژوهشگر،استاد وغیره که ناسلامتی خودشان را هم سکولار می دانند! از"انتخـابـات" و شرکت در آن سخن می گویند و هم چنین با "استدلاهای" خود مثلأ آمدن رفسنجانی را در این می بینند که می تواند مـوازنـه را بهم بـزنـد(حـال فرض را براین بگذاریم که چنین است! پُرسیدنی است این بهم زدن قـدرت، چه دردی را ازمردم ستمدیده ما را دوا می کند جُز اینکه همین راه و روش کنونی ِ کُشتار،شکنجه، فشار و اختناق و یا روسری یا تو سری و داغدار کردن مادران، ادامه خواهد داشت) انسانِ مبارز و مُتعهد به آرمان های حقوق بشری، دلش بدرد می آید و افسوس می خورد.

اما در این آشفته بازار سیاسی وضیعت جامعه مان، عده ای هم که متاسفانه خود را کمونیست و اسفنـاک تـر اینکه پیرو مارکسیسم می دانند! یک مُشت خـائـن چون خاتمی، موسوی، کروبی و غیره را در زُمـره روشنفکران انقلابی می دانند که می توانند ایران را از اعتیـاد، بیکاری، فحشاء، بدبختی، سنگسار، شکنجه و اعـدام ِ مـردم آن سرزمین نجات دهند و "آزادی، به ارمغان بیاورند!!! کسانیکه خود، مُسبب آن همه  قتـل ها و جنایت ها  و ... بوده اند. باور کنید انسان  نمی داند برای این افراد چه نامی بگذارد!؟

درخاتمه بگویم که هیچ نوع آزادی حتی بشکل طبیعی معمول، و رایج اش، در ایران، با وجود این حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی امکان پـذیـر نیست مگر اینکه کُلیت این نظام بدرک واصل شود.

پیش بسوی تبلیـغ تـحریـم "انتخـابـات"

آدینه  27 اردیبهشت 1392

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.