در یک چهره/چهره اش

چه چیزی ژرفا را/
در یک چهره پدید می آورد؟/
ترکیب تکه های لباس هایش نیز/
به آن اشاره می کنند

 در یک چهره

 

چه چیزی ژرفا را

در یک چهره پدید می آورد؟

 

ترکیب تکه های لباس هایش نیز

به آن اشاره می کنند

 

کیف بر شانه اش

و رنگ کیسه پارچه ای خریدش

آن را تکمیل می کنند.

 

 

چهره اش

 

این اثر رنج

بر چهره اش

 

او که آن را پشت سر گذاشته است!

او که آن را هضم کرده است!

 

چهره اش داستانی را نقل می کند.

 

mohammadahmadijan@gmx.de

www.sherwabishtar.blogspot.com

انتشار از: