فیلم «سناریو جنگ ایران »: نزدیک به دو میلیون ایرانی خواهند مرد