فایل صوتی /پرسش ها در مورد« انتخابات» و پاسخ بهزاد کریمی

سئوال کنندگان عبارتند از : ناهید حسینی ، کیانوش توکلی ، دامون ، کمونیست و اسرارو سپس پاسخ بهزاد کریمی را می شنویم

این برنامه با همکاری رادیو البرز دانمارک و سایت ایران گلوبال  در اتاق فرهنگ گفتگو  تهیه شده است

انتشار از: