رسوائی های بزرگ نمایش انتخاباتی!

درمضحکه انتخاباتی اخیر، دامنه رسوائی ها چنان بود که باین زودی ها از یاد نخواهد رفت. البته براساس ضرب المثل معروفی که ازکوزه همان تراود که دراوست، عمق و دامنه این رسوائی ها درتناسب با درجه سترونی و گندیدگی است که رژیم فرتوت حکومت اسلامی دچارآن شده است. تنها نگاهی گذرا به چند رخدادطنزآمیز به خوبی ابعاد این رسوائی ها را برملامی سازد:

درمضحکه انتخاباتی اخیر، دامنه رسوائی ها چنان بود که باین زودی ها از یاد نخواهد رفت. البته براساس ضرب المثل معروفی که ازکوزه همان تراود که دراوست، عمق و دامنه این رسوائی ها درتناسب با درجه سترونی و گندیدگی است که رژیم فرتوت حکومت اسلامی دچارآن شده است. تنها نگاهی گذرا به چند رخدادطنزآمیز به خوبی ابعاد این رسوائی ها را برملامی سازد:

1- خودخوارگی دراوجی تازه: عدم احراز صلاحیت رفسنجانی برای ریاست جمهوری و زانوزدن شترحذف در خانه یکی ازمهم ترین کارگردانان و معماران نظام اسلامی درطی سه دهه گذشته، قبل ازهرچیز بیانگر ابعادپیشروی بیماری یعنی خوره خودخوارگی، درکالبد نظام پیرو فرتوتی است که درآن میل به تمرکزمطلق قدرت، جائی برای هیچ سلیقه وگرایش مغایر یا متمایزبا کانون اصلی قدرت درساختارکنونی را باقی نگذاشته است. به نمایش درآمدن این حد از خودخوارگی دربرابر انظار جهانیان، به معنی کناررفتن ماسک ازسیمای واقعی حکومت اسلامی است که هیچ شگرد تبلیغاتی قادرنیست آن را به پوشاند. سخنان علی مطهری  منتقدی برخاسته از طیف اصول گرایان، مبنی براین که دراین شرایط اگر خود خمینی هم بود حذف می شد، محتوای طنراین رخداد را بیش ازپیش نمایان ساخته و موضع گیری بازماندگان بیت خمینی و  بویژه نامه دخترخمینی به خامنه ای مبنی برهم ترازی صلاحیت رفسنجانی با خامنه ای درنزد پدر و بنیان گذارنظام، طنز نهفته دراین نمایش و  درجه رشد خوره خودخوارگی را  به حداکثراوج خود رساند ه است.

2-صراحت دادن به معنای پنهان نگهداشته شده»رجال» یعنی اصالت مردانگی درکنش گری سیاسی (همان سخن معیوب ناقص العقل بودن وردکلام این حضرات)، و محرومیت و ممنوعیت رسمی نیمی ازجمعیت ایران درانتخاب شدن، یکی دیگر ازرسوائی های بزرگی بود که مهر آن به صورت برجسته ای برپیشانی رژیم کوبیده شد. و معلوم شدن زنان دراین نظام تنها  در زمره آشیاء و سیاهی لشکری به شمارمی روند که البته برای پرکردن صندوق های رأی مفیدند. به نمایش درآمدن آپارتایدمبتنی برجنس، درکنارسایرآپارتایدهائی هم چون محرومیت رسمی اقلیت های مذهبی و قومی-ملی از کاندیداشدن، باردیگر نشان داد که گستره تبعیض  و بی حقوقی، و قرون وسطائی بودن حکومت تاچه اندازه ژرف وبی پایان است و تاچه اندازه  نمایش انتخابات دراین سیستم مسخره و پوشالی است.

3- مهندسی انتخابات و سانسور درسانسور! رژیم که هم چون مارگزیده هراسان از هرریسمان سفید و سیاه است، تمامی نبوغ خود را برای بیرون کشیدن چاشنی مناظره های تلویزیونی بکارگرفت. ازهمین رو برای بهداشتی کردن کامل آن ها نه فقط تصمیم گرفت که بدون ضبط قبلی ودادن چهارچوب باید و نبایدها به کاندیداها  هیچ مناظره ای  صورت نگیرد، اما به آن هم بسنده نکرده و برنامه های ضبط شده و اوکی شده  کاندیداها را هم مجددا به زیرتیغ سانسور مضاعف سپرد. کاری که حتی سرو صدا و اعتراض کاندیداهای  نظرکرده خود را نیز درآورد. تبدیل مناظره به سؤالات و پاسخ های تستی برای آن که مناظره کنندگان هیچ فرصتی ولوناخواسته برای به تصویرکشیدن وخامت اوضاع نداشته باشند، بخشی از مهندسی مناظره را تشکیل می داد که صدا و سیما مدعی است با تلاش بیست کارشناس خود آن را طراحی کرده است!.

4-اعتراف کاندیداهائی چون قالبیباف بر ترک موتورنشستن و چماقداری درسرکوب جنبش دانشجوئی و نازیدن به نقش خود در گرفتن حق تیراندازی به سوی دانشجویان، نشان داد که برای افزایش شانس بیرون آمدن نام از صندوق ها، باید دم چه کسانی را دید و  تا چه حد بیرون ریختن مکنونات منحط درونی و ابرازخوش خدمتی، شرط پیشروی و موفقیت محسوب می شود.

5- تشکرازسلاخی خود!

این که بیش از چنددوجین کاندیداهای خانه زاد و جان نثار، گله ای آمدند و ثبت نام کردند و گله ای هم و درپی یک فراخوان درونی کناررفتند، خود بخش جذابی از نمایشنامه مهندسی شده انتخابات بود. شماری از آن ها منتظراعلام سلاخی شورای نگهبان نماندند و برای حفظ آبرویشان به موقع کناره گرفتند، برخی دیگر که تا اعلام عدم احرازصلاحیت خود ماندند، حتی از شورای نگهبان بخاطرسلاخی و حذف خود تشکرهم کردند و با این عمل خود نشان دادند که ما با چه قماش از کاندیداهای خانه زادبارگاه رهبری مواجه هستیم. دراین میان البته سخن رفسنجانی که اعتراضی به ردصلاحیت خود ندارد و مسأله مهم کنونی را حفظ نظام می داند، نشان داد که بازیگران صحنه تاچه اندازه سرسپرده قاعده بازی مقررشده توسط باندهای حاکم و مهندسان آراء در بیت ولی فقیه هستند و تاچه حد از جنبش اعتراضی و ساختارشکن سال 88 درس آموخته اند. تشکرخامنه ای از تمکین به قانون توسط کاندیداها دست مریزادی بود که او به این  دست آموزان و درس آموخته گان هدیه کرد.

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.