ال تقسیم را باور کنیم
04.06.2013 - 22:03

عصیان 6 روز گذشته که از جرقه کوچکی شروع شد به سراسر ترکیه کشیده شده است میرود تبدیل به انقلاب سراسری بینجامد پشتیبانی کارگران و سندیکاها و اکثر نیروها و احزاب در ترکیه و جهان اثبات این مدعاست

این عصیان د ر وحله اول به کسانی که انقلاب را باور ندارند بار دیگر باوراند که خشم فروخفته درون هر مردمی که از نظم وشرایط غیر انسانی سرمایه داری به تنگ آمده اند مترصد این فرصتها هستند .بار دیگر باوراند که شرایط عینی و ذهنی برای انقلاب همیشه وجود داشته و دارند تنها منتظر بروز جرقه ای هستند تا خود را عرضه کنند.

  دولت اسلامی اردوغان با آرامشی وصف ناپذیر تصور میکرد جزیره ثباتی آفریده و میتواند قدم به قدم سیاستهای سرمایه داری جهانی و آرزوهای دیرینه ا.ک.پ  را مبنی بر بازگرداندن حکومت اسلامی عثمانی  محقق سازد.هجوم دولتی با اعمال قوانین اسلامی  برای محدود کردن آزادی فردی  هرچند با اعتراض توده ها و اپوزسیون همرنگ و هم جنس حاکمیت همراه شد اما موفق نشده بود تا حاکمیت را به عقب نشینی وا دارد 

نکته اصلی ماهیت اعتراضات اخیر انتخاب راه سوم جدا از اپوزسیون هم جنس با حاکمیتی که صرفا برای کسب قدرت سیاسی به این اعتراضات میپیوست.اپوزسیونی قلابی که در تاریخ کذشته دوران  حاکمییت خود علنا ثابت کرده بودند که هیچ فرقی با حاکمیت  ا.ک.پ در کیفیت و برنامه هاشان وجود ندارد .عصیان اخیر خود جوش آغازگر راه سومیست که توسط خود توده ها ایجاد شده است .چپ ترکیه با تجارب تلخ شکستهای مکرر تاریخی خود اینبار  ابتکار عمل را به دست گرفت و سازمانها و احزاب و سندیکاها را به دنبال خود میکشد. توانایی و موفقیت این جنبش نیاز مبرم به حمایت کمونیزم و جپ جهانی و نو و دگر اندیش دارد .درک حزب از این جنبش و فراخوان اعلام همبستگی به موقع آن ثابت میکند که حذب همچنانکه به انقلاب توده ها بدست توده ها باورمند است حمایت از این جنبشها را وظیفه خود میداند. شورشها و عصیانهای اخیر در استکهلم فرانکفورت و اینک در سراسر ترکیه درسهای فراوانی دارد که نمیبایست مثل یونان و اسپانیا و جنبش 99 درصدی جهانی  فرصت بازیابی به  ارتجاعی و حکومتهای وابسته را بدهد

با درک درست و ارزیابی و تحلیل و تمرکز  عمیق در چنین شورشهایی  عللها و اهداف آنها میتوان به این جنبشها تاثیر کرد و اهداف این جنبشها را علیه ارتجاع و سرمایه داری جهانی سوق داد .اری ال تقسیم را باور کنیم اینبار چپ ترکیه بر علیه اخوان المسلمین میجنگد. پیروزی یا شکست این جنبش پیروزی یا شکست چپ جهانی و ماست

پس با فریاد  عاشق اولسون ترکیه قهرمان خالقینین دئوریمینه (درود بر انقلاب خلق قهرمان ترکیه ) را یک صدا فریاد کنیم

عصیان و انقلاب مردم ایران را باور داشته باشیم که از درون همین جرقه های کوچک آغاز خواهد شد.آیا برای هدایت این  جرقه های کوچک در شورش گرسنگان و زحمتکشان ایران آمادگی کامل را داریم ؟برای آمادگی در این زمینه جه باید کرد؟ 

ابتدا باید باور داشت که این جرقه ها  قادرند به شعله های خرمن فرو خفته مردم زحمتکش ایران سرایت کنند.    ال تقسیم در تبریز  تهران اصفهان شیراز مشهد اهوازو... در پیش است 

باریش  2 ژوئن

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

ایران گلوبال

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما