فایل صوتی /پرسش و پاسخ ، گلاله شرفکندی/ انتخابات

در قسمت دو به پاسخ و پرسش از گلاله شرفکندی اختصاص داشت که ابتدا پرسش کنندگان که عبارت بودند از : ناهید حسینی ، آروین.،کیانوش توکلی ، جهانگیر لقایی 

انتشار از: