پاسخ به پرسش ها / علی اکبر مهدی و مجید عبدالرحیم پور

پس ازسخنان  دکتر علی اکبر مهدی و مجید عبدالرحیم پور ؛ در بخش پایانی  ناهید حسینی ،کیانوش توکلی ، صمددژبان ، ناصر کرمی، فرید  و...  به طرح پرسش از سخنرانان  پرداختند  که متقابلا از سوی سخنرانان پاسخ داده شد :

انتشار از: