جنگ یک موهبت الهی بود * امام خمینی *

اگرذره ای شرف وعرق ملی میهنی درآنها باشد ونگاهی کوتاه به کشور همسایه عراق داشته باشند خواهند دید که درست همین خالی بندیها را قبل از آنها صدام حسین هم انجام داد ونتیجه این است که می بینیم. وچگونه همه آنهائی که تا دیروز ادعای دوستی با صدام را داشتند وبا هم فالوده میخوردند درست درلحظه نیاز صدام به اوپشت کرده ومنافع ملی ومیهنی خویش را به دوستی با صدام ترجیح دادند ومهرسکوت برلب نهادند وحتی دربرهه ای همصدا با مهاجمان ندا دردادند که حکومت صدام برای جهانیان موجب خطرودرد سرمیباشد

آ نان که با این شعارخمینی ادامه دهندگان راه آن رهبرجنگ طلب وشیفته قدرت هستند وبه نا حق براریکه قدرت تکیه زده وبا فروش همه منابع زیرزمینی ونفت این طلای سیاه وبدست آوردن دلارهای نفتی فقط دراندیشه پرکردن جیبهای خود وبقای حکومت ضدمردمی خویش هستند واصولا درمخیله شان مردم وتمامیت ارضی ایران جائی ندارد آیا لحظه ای با خود ودرخلوت خود به این می اندیشند که با کوبیدن برطبل جنگ وقدرت نمائی دروغین با چه نیروی انسانی وکدام سلاح جنگی چنین ابلهانه وبی خردانه کشورعزیزمان را برلبه پرتگاه وورطه نابودی می کشانند؟ اگرذره ای شرف وعرق ملی میهنی درآنها باشد ونگاهی کوتاه به کشور همسایه عراق داشته باشند خواهند دید که درست همین خالی بندیها را قبل از آنها صدام حسین هم انجام داد ونتیجه این است که می بینیم. وچگونه همه آنهائی که تا دیروز ادعای دوستی با صدام را داشتند وبا هم فالوده میخوردند درست درلحظه نیاز صدام به اوپشت کرده ومنافع ملی ومیهنی خویش را به دوستی با صدام ترجیح دادند ومهرسکوت برلب نهادند وحتی دربرهه ای همصدا با مهاجمان ندا دردادند که حکومت صدام برای جهانیان موجب خطرودرد سرمیباشد. من نمیدانم حکومتگران بی خرد جمهوری اسلامی با چه پشتنوانه وبه امید دوستی کدام یک ازشرکایشان ادعای به این بزرگی دارند ولی میدانم که آنها فقط برای بقای حکومت ضدمیهنی وضد مردمیشان آرزوی حمله ای هرچند کوچک ازطرف آمریکا یا اسرائیل را درسردارند تا به این وسیله بامظلوم نمائی وحقه بازی وترساندن مردم به بهانه دشمن وجنگ چند صباحی بیشتر حکومت کرده وبه زندگی انگل وارخویش ادامه دهند. اگربه امید سوریه هستند که آن مردک درازگوش حقه بازوکلاه بردار بشار اسد با سرعت مافوق صوت به سوی سازش با آمریکا واسرائیل به پیش میرود ومطمئنا دردقیقه نود برسرایران با آنها معامله خواهد کرد وآنها را ارزان خواهد فروخت، واگربه همسایه شمالی خود یعنی روسیه امیدوارند که روسها همیشه ثابت کرده اند که ازنوع دوستان مگسان گرد شیرینی اند وفقط به فکرمنافع خویشند وآمریکا واسرائیل رابه آنها نخواهند فروخت، واگربه امید حزب الله ودیگرسازمانهای تروریستی لبنان وفلسطین هستند آنها هم قبل ازدوستی با جمهوری اسلامی اول عرب هستند وهمیشه فارسها را مجوس میدانند ویقینا برسر آنها به راحتی معامله خواهند کرد ، ودراین نبرد نابرابر ونابخردانه آنی که بیشترین خسارت وغرامت را باید بپردازد ملت بی گناه ایران است که نا خواسته ونا جوانمردانه چوب حماقت رژیمی را میخورد که آن امامش تخم کین کاشت واین نایبش درو میکند واین امرای نظامی گوش به فرمان ودستبوس رهبر برای دریافت نشان بالاتر به هرخفتی تن میدهند ولاف میزنند وفکرمیکنند همه مردم ایران مثل خودشان ابلهند ودروغ هایشان راباور میکنند ولی غافلند از خشم این مردم نجیب ولی میهن پرست که به درازای تاریخ بشری نشان داده اند اگرخیلی با گذشت ومهربانند ولی ابله ونادان نیستند ودگر باره چون سال 57 دچار آن فریب بزرگ نخواهند شد وعکس آقا را درماه نخواهند دید . امیدوارم عقلای قوم بهر شکل ممکن تدبیری اند یشه کنند وعمق فاجعه را به این بی خردان بفهمانند که هزاران ساعت گفتگو بهتراز یک لحظه جنگ است .

هرگزمباد آنروز. سید حسن عابد نژاد آلمان.

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.