"اسرائیل وفلسطین, تحولات پایان ناپذیر"

کشوراسرائیل یکی ازکشورهائی است که حقوق بشر بطورکامل حفظ میشود. ملت اسرائیل خصومتی باملت فلسطین ندارد وبراین اساس صلح بین اسرائیل وفلسطین آسان پذیرمیباشد.
این اسرائیلها هستند که تقاضای آتش بس دارند بلکه خماس هرگزچنین تقاضائی نکرده ونخواهد کردوبرای همیشه باکشتن اسرائیلها آماده فرستادن شهدا به بهشت است

 وز25.04.2008 در"ترمینال نیتسانی هه شالم" دوگارد محافظ یک کارخانه دریک منطقه صنعتی دراسرائیل توسط یک خرابکارفلسطینی ازشهر"تورکرم" ازپای درآمدند. این دوگارد بنام" شمعون میزراخی" 53 ساله و"الی واسرمن" 51 ساله ازفاصله بسیارنزدیک کشته شدند. شمعون میزراخی درحقیقت یک سرلشکرارتشی بود که برحسب تصادف بجای یکی ازدوستانش درآنروزاین وظیفه رابعهده گرفته بود. همسرش ازاوخواهش کرده بود که درآنروزبه اوکمک کند. امامرگ وسرنوشت تلخ ازهمسراوپیش گرفت واورابرای همیشه به دیارابدیت فرستاد. شمعون اسلحه اش رادرماشین جاگذاشته بود. گارد دومی یعنی "الی واسرمن" درآن لحظه که خرابکاربه آنها کاملا" نزدیک شده بود ازپشت ایستاده بود. درحقیقت هردوی آنهابدون دلیل بصورت ناجوانمردانه کشته شدند. هنگامیکه بازن شمعون میزراخی مصاحبه کردند که بچه دلیل همسرش که یک ارتشی است اسلحه اش رادرماشین جاگذاشته؟ اودرپاسخ به خبرنگاران گفت: شمعون به عربهائی که نزدیک بمازندگی میکنند هرگزشک نداشت بهمین دلیل باورداشت دراین حوالی , لازم به دست گرفتن اسلحه نیست. این اولین بارنیست که اسرائیلیها به همسایگان بغل دستی خود یعنی فلسطینی ها اعتماد میکنند وبااین اعمال تروریستی سلب اعتماد میشود.

 ازطرف دیگر در"بیت خنون درشمال عزه, فلسطین" یک مادرهمراه باچهارتن ازفرزندانش بنام خانواده "ابو-معتیک" درساعات صبح یکجاکشته شدند. پدرخانواده بنام "احمد ابو-معتیک" که بینهایت برایش مشکل است چنین فاجعه عظیمی راهضم کند به خبرنگاران اسرائیلی گفت: آیا خانواده من چه گناهی کردند که درحال خوردن صبحانه اینچنین کشته شوند؟ یکی دیگرازفرزندانش باگریه تلخی به خبرنگاران گفت: خماس کجاست؟ اسمعیل هانیا واشخاص انتحاری کجاهستند که بمابمب ووسائل انفجاری دهند که ما بااسرائیلیها تصفیه حساب کنیم؟ فلسطینی ها براین عقیده هستند که این خانواده توسط یک تانک اسرائیلی ازبین رفتند و"اهود براک وزیردفاع اسرائیل" براین عقیده است که مسئول اساسی این فاجعه خود خماس است. ایمان اهود براک برپایه این اساس است که خماس ازشهروندان بیگناه وناچارفلسطینی ها بعنوان دفاع زنده استفاده کرده فعالیتهای تروریستی خودرابدین طریق افزایش میدهد. سرهنگ شای الکلائی (اسرائیلی) بعدازتحقیقات این فاجعه اظهارداشت که درهنگام مبارزه دربیت خنون دوخرابکارفلسطینی مسلح بطرف نیروهای اسرائیلی تیراندازی میکردند وبهنگامیکه توسط نیروهای اسرائیلی کشته شدند دوخمپاره مواد انفجاری باخود حمل کرده بودند که درحین مبارزه یکی ازخمپاره ها منفجر وبه خانواده ابو-معتیک آسیب جبران ناپذیری راباعث شد.

 هرروزبطوردائم ازطرف خیزب اله بین 5 تا 18 موشک هوائی بطرف شهرهای ازدروت واشکلون دراسرائیل پرتاب میشوند وخسارات بیشمار ببارمیآورند. در29.09.04 سه موشک هوائی ازشمال نوارعزه بطرف شهر ازدروت دراسرائیل پرتاب شدند وباعث مرگ دونوزاد وزخمی شدن 27 نفربیگناه شد. در21.01.05 یک دختر 17 ساله بسختی زخمی شد وسه روز بعد دربیمارستان درگذشت. در7.06.05 یک موشک هوائی بربام خانه ای درشهراشکلون پرتاب وباعث مرگ سه کارگرفلسطینی ویک کارگر چینی شد. در14.06.05 چهارموشک هوائی ازطرف عزه پرتاب وباعث مرگ یک دختر 22ساله شد. درنوامبر2006 بعلت پرتاب موشکهائی هوائی به شهر ازدروت باعث مرگ یک زن 57 ساله وباعث زخمی شدن گارد حفاظتی "امیرپرتس" شد. امیرپرتس درآنروزها وزیردفاع اسرائیل بود . این گارد جوان هردوپاهای خودراازدست داد. درسال 2008 نیزبعلت پرتاب موشک یک دانشجوی اسرائیلی کشته شد. ازسال 2001 تا 2007 تعداد 783 موشک های هوائی بطرف اسرائیل پرتاب شده اند. در ماه مارس 08 یک خرابکارفلسطینی به یک آموزشگاه مذهبی اسرائیلی درشهراورشلیم حمله کرد وباعث کشته شدن 8 محصل جوان بین سنهای 18 تا30 ساله شد. خود خرابکارنیزتوسط یکی ازدانشجویان کشته شد. در 16.04.08 سه سربازاسرائیلی کشته وسه نفردیگربشدت زخمی شدند وهمچنین پنج تن ازفعالان خماس کشته شدند. درهمین سال هشت خرابکارفلسطینی نیزکشته شدند. بطورکلی تاکنون فقط درسال 2008 یازده تن سربازاسرائیلی کشته شدند. روز 1.05.08(امروز) یک فرمانده منتخب خماس بنام "نافذ منصور" توسط نیروی هوائی اسرائیل درجنوب عزه کشته شد.

بعضی ازکارگران فلسطینی بعد ازاینکه توسط اسرائیلها استخدام میشوند باگذشت مدت کوتاهی یارئیس کارخانه رامیکشند ویا باگذاشتن بمبهای انفجاری باعث مرگ بسیاری ازکارکنان کارخانه میشوند. بهمین دلیل دربسیاری ازموارد خیلی ازاسرائیلها به فلسطینها اعتماد نمیکنند. اما بعدازمدتی که متوجه وضع اقتصادی ناجور آنهامیشوند باردیگرآنهارااستخدام میکنند واین جریان تکرارمیشود. متاسفانه قیمت این بی عدالتی را نه فقط قربانیان ترورمیدهند بلکه بسیاری ازفلسطینی های بیگناه که دارای فرزندان زیادی هستند وبرای امرارمعاش باید شغل داشته باشند بطورگزافی می بردازند.

اینها وقایعی است که سالیان سال روزبروزساکنین اسرائیل وفلسطین باآنها مواجه میشوند. اسرائیل مقدارزیادی سرموشکهای اتمی دارد. طبق گفته یکی ازبزرگان خماس بنام "محمود اظهار" دردانشگاه اسلامی درعزه اظهارداشت که حزب خماس 200,000 افراد انتحاری دارد که تمایل دارند بطورمقدس باانفجارکردن اسرائیلیها شهیدشوند.

اوهمچنین اضافه کرد که این اسرائیلها هستند که تقاضای آتش بس دارند بلکه خماس هرگزچنین تقاضائی نکرده ونخواهد کردوبرای همیشه باکشتن اسرائیلها آماده فرستادن شهدا به بهشت است. افراطیهای فلسطینی براین باوردارند چنانچه شهیدی دراین راه مقدس کشته شود به بهشت خواهد رفت ودرآنجا به او 70 دختر باکره بعنوان هدیه تقدیم خواهد شد. بهمین دلیل نیزبسیاری وشاید همه انتحاریها براین باوربه چنین کارغیرانسانی وپلیدی دست میزنند. جالب این است که بدانیم برای دختران وزنان انتحاری چه پاداشی دردنیای دیگر درنظرگرفته شده است؟ هنوز دراین مورد سران بزرگ افراطیها جایزه ای تعیین نکرده اند. اما دریک سخنرانی یکی ازبزرگان خماس گفته است که زن انتحاری دردنیای دیگر میتواند تقاضابراین کند که باشوهرخویش باشد.

 باتمام این اختلافات وبدبختیهای روزمره که اسرائیلیها وفلسطینیها روزبروزمواجه هستند هنوزاشخاصی هستند که میتوانند واقع بین باشند. برای مثال یک سناتورفلسطینی اسرائیلی بنام "اخمد طیبی" درروز 1.05.08 درمراسمی که به احترام هولکاست اجراشد چنین گفت: وقایع شعاع "هولکاست" بینهایت تاسف باروتاثرانگیزاست ازاینکه خانواده ها عزیزانشان رابطوروحشیانه بدست هیولاهای نازی که دانه آن فقط مرگ ,تنفرونزادپرستی است ازدست دادند بسیارمتاسفم. باید متذکرشوم که اخمد طیبی خود نیزیکی ازافراطیان است بااین ووجوداوهولوکاست رافاجعه ای انزجارآورمیداند. او همچنین اضافه کرد که هولکاست وحشتناکترین جنایت ضد بشری است. درمقایسه این سناتور فلسطینی اسرائیلی بارئیس جمهورایران که هولکاست راافسانه ای دروغین میداند شاید جالب اما کمی هم مسخره بنظرآید. عده نسبتا" زیادی ازفلسطینها بعنوان نماینده درمجلس شورای ملی کشوراسرائیل فعال هستند.

 اسرائیل ملتی است آزادیبخش وکشوراسرائیل یکی ازکشورهائی است که حقوق بشر بطورکامل حفظ میشود. ملت اسرائیل خصومتی باملت فلسطین ندارد وبراین اساس صلح بین اسرائیل وفلسطین آسان پذیرمیباشد.

گروههای افراطی وتروریست نظیرخماس وخیزبلا وامثال اینها که جنگ وخونریزی رادامنه دارکرده باعث خصومت دائم بین دوملت میشوند. نکته غم انگیز اینجاست که این گروههای افراطی تروریست , ازجانب کشور ایران که مظهردموکراسی وآزادی وحقوق بشربوده حمایت میشوند. بعبارت دیگرچنانچه دخالت کشورهای تروریست پرورازنظیرسوریه وایران نبود, خصومت بین اسرائیل وفلسطین ازنقطه زمان پیمان اسلو تابه امروز حل شده بود. البته همین کشورها مثل ایران وسوریه هستند که بظاهر برای حفظ حقوق بشر فلسطین مشت بسینه میکوبند وبرای غم این قوم, شیون وهاوارمیزنند. متاسفانه عده ای نه چندان ناچیزی ازایرانیان خوش قلب هستند که به این سینه زنی وشیون باورمیدهند واسرائیل را مسئول این فجایع میدانند. چنانچه تاریخ یهود رامرورکنیم خواهیم دید که این ملت درطی تاریخ آماج ضربه های هولناک وناشفابذیرقرارگرفته و تاامروز این فجایع متاسفانه ادامه دارد. امروز که این مقاله رامینویسم روزهولوکاست هست که مظهریکی ازبزرگترین فجایع تاریخی است که برقوم یهود وارد آمده است. قوم یهود نمیتواند پس ازچنین ضرباتی هولناک خود مولد رنج وعذاب برای قوم دیگری باشد. شایدباورنکنید بسیاری ازاسرائیلیها که بدست تروریستهای وحشی کشته شدندبازماندگان آنها عضوهای درونی جان سپرده گان رابه بسیاری ازفلسطینی هاکه دربیمارستانهای اسرائیلی بستری هستند اعطامیکنند. قیمت دخالت بیجا مثل ایران وسوریه که برای منافع شخصی خود حاضربه انجام هرنوع جنایتی هستند آدمهای بیگناه ازدوطرف می بردازند. بطورکلی افراطی بودن مخصوصا" درحالت دیکتاتوری نوعی پرمتیوی (عقب ماندگی) ودورازعقل سالم است وگرنه هیچ انسان عاقل وسالم ازنظر روحی وروانی بدنبال خشونت وخونریزی نخواهد بود.

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.