یک "جاسوس" در ايران اعدام شد!

اشتري سال 1385 دستگير و تير پارسال به" اتهام" خارج کردن اطلاعات حساس محاکمه شد و دادگاه پس از بررسي اتهامات ، وي را محارب تشخيص داد و به اعدام محکوم کرد. شایان ذکر است بیدادگاه حکومتی تاکنون صد ها نفر را به اتهام جاسوسی در پشت در های بسته محاکمه کرده اند و محکومین بدون وکیل مدافع و هیئت منفصفه محکوم شده اند

به گزارش سرويس اخبار ويژه خبرگزاري آريا، مدير كل ضد جاسوسي وزارت اطلاعات تاكيد كرد: وي سه سال براي موساد جاسوسي كرده بود و اواخبر سال 85از سوي سربازان گمنام امام زمان دستگير شد.

 اشتري سال 1385 دستگير و تير پارسال به" اتهام" خارج کردن اطلاعات حساس محاکمه شد و دادگاه پس از بررسي اتهامات ، وي را محارب تشخيص داد و به اعدام محکوم کرد.

شایان ذکر است بیدادگاه حکومتی تاکنون صد ها نفر را به اتهام جاسوسی در پشت در های بسته محاکمه کرده اند و محکومین بدون وکیل مدافع و هیئت منصفه محکوم شده اند.

بخش: 
انتشار از: