گردهمایی” سراسری نە بە اعدام و دیکتاتوری” در چند کشور و شهر بزرگ اروپایی، ترکیە و هندوستان

جمهوری اسلامی دارای دومین مقام اعدام در میان کشورهای جهان پس از کشور چین می باشد وهموارە از مجازات غیر انسانی اعدام برای ایجاد هراس و وحشت و پیش برد حکومت ننگین و ضد انسانی خود استفادە می کند…بر همین اساس ما گروهی از فعالان و کنشگران سیاسی،مدنی و حقوق بشری ایران در خارج کشور برای اعلام مخالفت با مجازات اعدام و جلب توجە مجامع بین المللی و گروهای حقوق بشری بە این نقض آشکار حقوق انسانی در ایران کە هر زمان بیم انجام این جنایت هولناک از سوی رژیم ایران میرود،با شعار” نە اعدام نە دیکتاتوری!”...

جمهوری اسلامی دارای دومین مقام اعدام در میان کشورهای جهان پس از کشور چین می باشد وهموارە از مجازات غیر انسانی اعدام برای ایجاد هراس و وحشت و پیش برد حکومت ننگین و ضد انسانی خود استفادە می کند…بر همین اساس ما گروهی از فعالان و کنشگران سیاسی،مدنی و حقوق بشری ایران در خارج کشور برای اعلام مخالفت با مجازات اعدام و جلب توجە مجامع بین المللی و گروهای حقوق بشری بە این نقض آشکار حقوق انسانی در ایران کە هر زمان بیم انجام این جنایت هولناک از سوی رژیم ایران میرود،با شعار” نە اعدام نە دیکتاتوری!” همە فعالان و کنشگران سیاسی،مدنی و حقوق بشری را بە گرد همایی اعتراض آمیز در تاریخ شنبە ٢٨ ژانویە ٢٠١٢ فرا می خوانیم…هم میهنان گرفتار در زندانهای جمهوری اسلامی درانتظار یاری و همراهی ما در مخالفت با این جنایت آشکار ضد بشری هستند…! همراه شو عزیز تنها نمان بە درد کاین درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمی شود!

بار دیگر ارابە مرگ ،خشونت و اعدام از سوی نظام مذهبی جمهوری اسلامی برای ایجاد هراس و خفقان و جلوگیری از ایجاد فضای اعتراض های مدنی درایران بە کار افتادە است…نظام ولایت فقیە هر بار کە از فوران و شروع دوبارە اعتراض های خیابانی و مدنی جنبش مردمی و سبز در ایران احساس بیم وهراس کردە، برای ایجاد رعب و وحشت از برپایی دارهای اعدام و مانور دهی های خشونت بار برای ادامە حکومت ننگین خود سود جستە و اینبار در آستانە انتخابات تحریم شدە ی دورە دهم مجلس شورای اسلامی، هراسناک از برپایی و آغاز دوبارە اعتراضات خیابانی دست بە کار صدور احکام اعدام برای برخی زندانیان سیاسی و فعالان عرصە اینترنت و سایبری شدە و دراقدامی ناباورانە بە سوی اجرای اعدام چند تن دیگر از هم میهنانمان می رود، آقایان جواد لاری ، سعید ملک پور ،امیر میرزایی حکمتی ،وحید اصغری،برادران زانیار و لقمان مرادی و… بە تازگی حکم اعدام خود را دریافت کردە اند ومنتظر یاری جهانیان و فعالان حقوق بشری هستند…!

 

گروه ها و انجمن های حقوق بشری همراه :

١ – انجمن همبستگی فعالان تبعیدی (هفت) ایران ــــ کشورهای ترکیە و آلمان -کلن شروع برنامە: ١۴ بعد ازظهر روبروی ساختمان اِس پارک، اِسکی شهیر، ترکیه

٢ – دانشجویان و جوانان موج سبز کلن – آلمان شروع برنامە:ساعت ١۶:٣٠روی پل دویتز،طرف ایستگاه هوی مارکت

٣- کمپین “صلح فعالان تبعیدی” در دهلی ــ هندوستان شروع برنامە: ٣٠ ژانویە سالروز ترور گاندی – مزار گاندی

۴- حامیان مادران پارک لاله – کلن

۵- مادران ایرانی هامبورگ شروع برنامە: ١۴:٣٠٠ ــــ ایدا اهر پلاتز

۶- گروه ۲۲ خرداد – هامبورگ

٧- جمعیت پشتیبانی از مبارزات دموکراتیک مردم ایران – کلن

٨- گروه امنستی اینترناسیونال مونیخ – ستاد ایران ١٢١٠ شروع برنامە: ١۴:٣٠ Neuhauser Straße 7

 

و با پشتیبانی :

ــــ صدای موج سبز – لندن

ــــ نسل آزادیخواه ایران – اتریش

ـــ جمیعت دفاع از زندانیان سیاسی کلن

منبع: 
امیل دریافتی
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.