بازی نا بخردانه وتوهم خودبزرگ بینی

درسیاست خارجی یک کشوردوست همیشگی ودشمن دائمی معنی ندارد وهمه روابط خارجی بستگی به منافع ملی آ ن مملکت تعریف میشود که متأسفانه درکشورمان سالهاست که جای سیاستمداران وعقلای قوم بناحق با مرتجعان وبیخردان عوض شده
اگرتجربه عراق را بیاد دارید باید بدانیدکه هزاران ساعت گفتگو بهتراز یک ساعت جنگ می باشد، هرچند که میدانیم شما برای توجیه وبقای خود آ رزوی یک حمله حتی اگرشده یکساعته را درسردارید اما ماحتی این فکر را خیانت به همه تاریخ وگذشتگان وآیندگان

 ازدشمنان شکایت بریم به دوستان چون دوست دشمن است شکایت کجا بریم؟

درهمه روزنامه ها ودیگروسائل ارتباط جمعی اینروزها احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران به چشم میخورد وهرکدام ازدریچه منافع خویش به آن مینگرد ونگرانیها وشادی آ نها بستگی به منا فع مادیشان دارد ودراین بین بغضی ازکشورهای به ظاهردوست مثل روسیه با سیاست گاه به نعل وگاه به میخ هرطرف که تنورداغترو لفت ولیس بیشترباشد چند صباحی طرف منافع بیشتر را میگیرند ودرحیرتم که چگونه دولتمردان جمهوری اسلامی بعد گذشت حدود سی سال تکیه زدن به قدرت هنوز نتوانسته اند دوست را ازدشمن تشخیص دهند ا لبته درسیاست خارجی یک کشوردوست همیشگی ودشمن دائمی معنی ندارد وهمه روابط خارجی بستگی به منافع ملی آ ن مملکت تعریف میشود که متأسفانه درکشورمان سالهاست که جای سیاستمداران وعقلای قوم بناحق با مرتجعان وبیخردان عوض شده تا درشرایط بحرانی عقلای قوم جهت حفظ منافع ملی وتمامیت ارضی تصمیمی عاقلانه اتخاذ وکشوری را ازلبه پرتگاه به جایگاه واقعی وتاریخی خود بازگردانده وملتی را ازدغدغه ونگرانی برها نند ، وقتی شب وروزدرهمه وسائل ارتباط جمعی داخل کشور یکطرفه وبه نفع یک گروه خاص تبلیغات شود وهیچ انسان عاقل واندیشمندی کوچکترین روزنه وتریبون جهت تنویرافکارعمومی بعلت سانسورشدیددولتی نداشته باشد معلوم است که اذهان عمومی جامعه ازواقعه به این مهمی ومیهنی اطلاع نداشته باشد دریک جامعه آزاد ودموکراتیک برای هرتصمیم مهم درباره منافع ملی نظرمردم آ ن کشوررا میپرسند ودرصورت مخالفت مردم حتی اگرتعدادمخالفین بسیاراندک باشد به نظرعمومی احترام گذاشته وتصمیم میگیرند ولی درجمهوری اسلامی ایران فقط درزمان رسیدن به قدرت بصورت ابزاری آ نهم فقط بخاطرمشروعیت بخشیدن نظام نزد افکارعمومی جهان وسازمانهای بین المللی ازمردم ساده وبی آلایش سوء استفاده کرده تا به منافع شخصی خود بیافزایند، وحالا سوأ ل من ازفرماندهان نظامی منتخب رهبری ودستگاه که اکثرا ونه همه بناحق تکیه برجایگاه امیران میهن پرست وعاشق وطن زده اند این است که با چه پشتوانه مردمی شب وروز برطبل جنگ میکوبید؟ آیا واقعا اعتقاد دارید که مردم دوباره عکس آقا را درماه می بینند وفریب بزرگ گذشته راتکرارمیکنند؟ اگر جوابتان مثبت است جهت تنویرافکارعمومی وحق بودن راهتان لطف کنید وبا نظارت سازمانهای بین المللی یک همه پرسی جهت واقعه به این مهمی وحقانیت خود گذاشته تا به خودتان ثابت شود که جه جایگاهی میان مردم شریف ووطن پرست ایران دارید ، چگونه به کشوری که بودجه یکسال نظامی آ ن بیشترازدرآمد خالص ملی یکسال کشورمان میباشد اعلام جنگ میکنید؟ من به دلاوری ورشادت مردم کشورم کوچکترین شکی ندارم ولی تا کی این مردم رشید ووطنپرست باید تاوان حماقتها وبی لیاقتیهای شما را پرداخته وبعد طبق گفته سران شما مردم درحکومت اسلامی صغیرند وباید قیمشان برایشان تصمیم بگیرد وقیم همان رهبرمیباشد که نان شب فرزندان این کشوررا درلبنان وعراق وونزوئلا وناکجا آبادهای دیگرحاتم بخشی میکند درصورتیکه میلیون ها تن ازبچه های معصوم کشورمان شب گرسنه سربه بالین میگذارند ، از این افکار مالیخولیایی بیرون بیایید وهمچون جنگ ایران وعراق که با دلاوری مردم وطنپرست درطی دوسال پیروزی خرمشهر را به کام مردم زهرکردید وبعد ازهشت سال آ ن امامتان مجبوربه خوردن زهرمار

شد آ نهم به گفته خودش نه بخاطر میهن بلکه بخاطر اسلام ناب از نوع ولایت فقیهی که این معجون را هیچ انسان عاقلی پس ازگذشت این همه سال نتوانست حل کند وگلاب برویتان همه را یکجا بالا آ ورد، چه جوابی برای نسلهای آینده دارید؟ اگرذره ای وجدان ووطن پرستی درشما مانده که فکرنمیکنم دست ازاین خودبزرگ بینی برداشته وکشورومردم ما را به لبه پرتگاه فقط بخاطرمنافع شخصی وافکارارتجاعی عده ای معلوم الحال نبرید وفکرنکنید مردم عوام حاشیه خلیج فارس ورهبران پوپولیست آ نطرف دنیا همیشه برایتان هورا خواهند کشید بگذارید این ملت همچون گذشتگان خود به صلحدوستی ومهربانی وانسان دوستی شهرت تاریخی خود را حفظ کند ومباد روزیکه دوباره وطنمان مورد هجوم بیگانگان قراربگیرد وخون انسانهای بیگناه وجه ال مصالحه زیاده خواهی وخود بزرگ بینی سران بی خرد جمهوری اسلامی قرارگیرد که درآنصورت خشم ملت شامل حالشان خواهد شد وهیچ نیروئی درجهان حتی نیروی اتمی رژیم جلودارشان نخواهد بود. اگرتجربه عراق را بیاد دارید باید بدانیدکه هزاران ساعت گفتگو بهتراز یک ساعت جنگ می باشد، هرچند که میدانیم شما برای توجیه وبقای خود آ رزوی یک حمله حتی اگرشده یکساعته را درسردارید اما ماحتی این فکر را خیانت به همه تاریخ وگذشتگان وآیندگان

می دانیم . مبا د آ ن روز

 برزو علی زاده وندچالی.

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.