گردهمایی” نە بە اعدام و دیکتاتوری” شهر اسکی شهیر ترکیە