چه بخواهیم وچه نخواهیم جامعه ایران بشدت قطب بندی شده است

-انتخابات درغیبت احزاب وسازمانهای مختلف دردنیای امروزه مفهومی نداردلذا انتصابات ونمایشات مختلف جهت تعویض مهره های گوناگون رژیم، درشرایط مختلف ، اتفاقآ ایندفعه با شارلاتانیسم مخصوص آخوندی،بیت رهبری توانست نزدیک ترین فرد مورد دلخواه خود راشوربختانه بانام خودمردم ورای 18 میلیونی بنمایش گذاشته، علاوه برمصرف داخلی ،چراغ سبزی نیز به کشورهای خارجی نشان دهد.

جواب سئوالات آقای توکلی

1-    آیا به نظر شما انتخابات 92  رویداد مهم و نقطه عطفی در تحولات سیاسی ایران محسوب می شود و یا همانند سایر انتخابات، نمایشی سیاسی از سوی بیت رهبری بود؟ 

-انتخابات درغیبت احزاب وسازمانهای مختلف دردنیای امروزه مفهومی نداردلذا انتصابات ونمایشات مختلف جهت تعویض مهره های گوناگون رژیم، درشرایط مختلف ، اتفاقآ ایندفعه با شارلاتانیسم مخصوص آخوندی،بیت رهبری توانست نزدیک ترین فرد مورد دلخواه خود راشوربختانه بانام خودمردم ورای 18 میلیونی بنمایش گذاشته، علاوه برمصرف داخلی ،چراغ سبزی نیز به کشورهای خارجی نشان دهد.تازمانیکه قانون اساسی ارتجاعی وضدتاریخی موجوداست نه تنها ازانتخابات بلکه سخن گفتن از نقطه ی عطف حرف معقولی نیست.

2-    از دید شما آیا تحقق تغییرات مثبت کوچک در جمهوری اسلامی امکان پذیر است؟ فکر می کنید با رأی به تغییرات کوچک، مردم همچنان خواستار تغییرات اساسی در جامعه و زندگی خود هستند و این دو مکمل یکدیگرند؟ 

-مشکل و دردرژیم حاکم کنونی تعویض افرادنیست بلکه مشکل وجودقانون اساسی است،پرواضح است که مردم مثل گذشته درپی خواسته های بحق خود درزمینه های مختلف خواهندبود منتها ایندفعه بخاطر آخوند بازی وپرحرفی های بی محتوا وقول وقرارهای نشدنی حسن روحانی خواسته هابیشترخواهدشدووظیفه اپوزیسیون سکولارودموکرات ( اگرواقعآ وجوددارد؟)پشتیبانی ازخواسته های مردم .استفاده ازتضادهای درونی حاکمیت خواهدبود.هرتغیرمثبتی رژیم رایک قدم به نابودیش هدایت میکند ورژیم اینرابخوبی میداند که هرتغیری خواسته  های مردم رابالاخواهدبردلذا تغیرات مثبت ومهمی امکان پذیرنیست.

3-    با توجه به حمایت هاشمی رفسنجانی و خاتمی از حسن روحانی، وضعیت اصلاح طلبان درون حکومت در داخل ایران چگونه خواهد شد و در این شرایط اپوزیسیون سکولار- دمکرات چه موضعی را باید اتخاذ نماید؟

-اینکه جلادی چون هاشمی رفسنجانی وعوام فریبی چون خاتمی ازحسن روحانی دفاع کرده ومیکنند یک طرف مساله است ولی اصل مساله اینست که حسن روحانی نماینده اصلی ونزدیکترین فردرهبری بوده وهست ولذا روحانی رامیشه فرد سازش جناحهای مختلف حاکمیت دانست.من درمورد اپوزیسیون سکولار ودموکرات موردنظرشما اطلاعی ندارم ولی درآخر نظرخودم رادرمورداپوزیسیون مترقی مینویسم.

4-    اصلاح طلبان بیرون حکومت و از جمله اصلاح طلبانی که از حاکمیت به بیرون پرتاب شده و در خارج از ایران به سر می برند در شرایط سخت تصمیم گیری قرار گرفته اند؛ به نظر شما، انتخاب روحانی به معنی شکست اصلاح طلبان و اصلاح طلبی در نظام جمهوری اسلامی است؟ 

-اصلاح طلبان واصلاح طلبی درمورداین رژیم برای فریب مردم ونامیدن مهره های خودباعناوین مختلف ملی مذهبی،روحانیت مبارز، منتقدین اصول گرائی واصلاح طلبان و...بخش لاینفک موجودیت رژیم است.آیا این اصلاح طلبان در34 سال گذشته چه درقدرت وچه دراپوزیسیون درون حکومتی درمورد قوانین ضدبشری شکنجه، اعدام ،سنگساروججاب اجباری،زبان اجباری و...قدمی برداشتند؟ویا توانستندبردارند؟پس اینها دلقک های خودحاکمیت اند.

5-  در پایان اگر توضیح دیگری را لازم می دانید بعنوان اخرین پرسش  در این قسمت به آن پاسخ  دهید.

-توضیح درمورداپوزیسیون مترقی از دید من،اپوزیسیون چه درداخل وچه درخارج بخش های مختلف بانظرات مختلف درموردمسائل بغرج جامعه ایرانی راشامل است.متاسفانه چه بخواهیم وچه نخواهیم جامعه ایران بشدت قطب بندی شده  است.اگر شاه الهی ها وسازمانهای مختلف جبهه ضدملی( که از نام پرافتخارمصدق کبیرسوء استفاده میکنند) وسازمانهای ضد کمونیست وضدکارگری حکمتیستها ونکبتیستها رابحال خوش خواب خودبگذاریم.کدام سازمان وافرادمترقی رامیشناسید که درموردمسائل ملی وحاکمیت ارتجاعی وتحمیلی زبان وفرهنگ فارسی بارژیم همنظر نباشد؟ چندنفر روشنفکرفارس زبان میشناسید که همنظرخانم شادی صدر هژمونی ارتجاعی فرهنگی زبانی فارسی حاکمیت رامحکوم کند؟بیانیه روشنفکران فارس زبان واکثرا چپ های سابق درمحکومیت اعلامیه مشترک حزب دموکرات وکومله رابه خاطربیاورید.متاسفانه همه روشنفکران فارس زبان ازجمله خودشخص شما کوچکترین انتقاد بزبان تحمیلی واجباری وارتجاعی حکومتی را معادل توهین بفارس زبانها مینامیدولی دربرابر جعل تاریخ وزبان وفرهنگ،جعل اسامی تاریخی وملی سرزمینها، کوه ودرودشت، خیابان  وبناهای تاریخی 90 ساله بنفع ملیت فارس ،اهانت های مستمردولتی وافراددانشگاهی  به زبان وفرهنگ غیرفارس زبانان یا سکوت کرده ویا بارژیم همفکری میکنید.   

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ناثر عزیز، دو موضوع هست که نباید آنها را با هم در آمیخت. 1- کار عملی سایت؛ 2- فکر عضو مدیریت. در کار عملی سایت با تمام توجهات عملاً اشتباهات پیش میایند. ولی آنها مربوط به نظر عضو مدیریت نیست. و نباید به پای جهان نگری و جهان شناسی عضو نوشت. از سوی دیگر اعضای مدیریت نظرات مختلف و متضاد دارند . همینطور نباید مال یکی را به پای همه نوشت. سایت حاصل اضداد است. هم در مدیریت و هم در مقالات و کامنتها. جهان شناسی کیا همان است که خودش می نویسد و میگوید. حالا اشکالات و اشتباهات عملی در سایت پیش میاید- البته همیشه از این موارد هست- مربوط به دید نیست.دید من و دیگران هم همان است که می نویسیم. حساب اشتباهات عملی در سایت را نباید قاطی نظر کرد. یا به همسویی با حکومت نسبت داد. که خطاست. همینطور در درج مقالات هم متضادها ظاهر میشوند. و علی رغم توجه به عدم توهین و غیره اشکالاتی پیش میاید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جنابان ائلیار وتوکلی گرامی،
1-جواب سئوال اقای توکلی راجع بفاکت!حدودسه-چهارهفته پیش مطلبی از«پاپک خرمدین»توسط شما آقای توکلی چاپ شد درجواب اعتراضات گسترده ازجمله ازطرف اژدربهنام، شما دررابطه بادرج مطلب اصرارنویسنده را دلیل آورده بودید!!!ودررابطه با حذف آن، عذربدترازگناه نوشتید که نوشته بخاطر اعتراضات حذف شد تا نویسنده بازنویسی کند.یعنی شما باشتباه بودن درج مطلب ضدانسانی ونزادپرستی پی نبردید بلکه بخاطراعتراضات حذف کردید ونه بخاطر محتوای مطلب!!!
باحذف نوشته متاسفانه پیامهای مربوطه نیزحذف شدنداگرشما بآن پیامها دسترسی دارید به پیام خودتان مراجعه کنید که دررابطه با توجیه درج مطلبتان نوشتید که گویاچون *یلینیک*به فارس زبانان توهین میکندواین پاپک هم خق دارد به ترک زبانان توهین کند!(چیزی درهمین مایه ها،مفهوم مطلبتان چنین بود) من دررابطه بااین منطق آبکی نوشتم که پیامهای مربوط به
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بهترین سندی که نشان میدهد آقای توکلی در زمینه عدم اهانت به فرهنگ ها و عدم همفکری با رژیم و برخی جریانها در اپوزیسیون ؛ همیشه درکنار تبعیض دیدگان بوده و پیش تر از دیگران از حقوق برابر آنها دفاع کرده همین وجود خود سایت ایران گلوبال است که مصراً به دنبال احترام و برابری حقوقی فرهنگها و زبانهاست.
تصویر کیانوش توکلی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جنابعالی نوشته اید :«....متاسفانه همه روشنفکران فارس زبان ازجمله خودشخص شما کوچکترین انتقاد بزبان تحمیلی واجباری وارتجاعی حکومتی را معادل توهین بفارس زبانها مینامیدولی دربرابر جعل تاریخ وزبان وفرهنگ،جعل اسامی تاریخی وملی سرزمینها، کوه ودرودشت، خیابان وبناهای تاریخی 90 ساله بنفع ملیت فارس ،اهانت های مستمردولتی وافراددانشگاهی به زبان وفرهنگ غیرفارس زبانان یا سکوت کرده ویا بارژیم همفکریمیکنید. »