بیست و پنج دیگری در پیش است که ما را به یاد خرداد ها و بهمن های گذشته می اندازد