فایل سخنرانی شرکت کنندگان در اتاق فرهنگ گفتگو در باره :«جنگ و اپوزیسیون»

کیانوش توکلی ، ارا ، دلیر کردستانی ، الا ؛ فرید و تعداد زیادی از دوستان در این باره صحبت کرده اند .......

فایل سخنرانی شرکت کنندگان در اتاق فرهنگ گفتگو در باره :«جنگ و اپوزیسیون»

مجریان برنامه: جهانگیر لقایی، دلیر کردستانی، مصطفی شکری، ونداد اولاد اعظمی و کیانوش توکلی

انتشار از: