مذاکرات مستقیم ایران و امریکا و استقبال وسیع مردم ایران ازآن

فایل صوتی سخنان کیانوش توکلی،جهانگیر لقایی،دلیجانی، امیدوار دربرنامه ای در ارتباط با مذاکرات مستقیم ایران و امریکا و استقبال وسیع مردم ایران ازآن ، واکنش افراطیون دو طرف و دیدگاههای متفاوت اپوزیسیون و همین طور نگرانی روسیه ، عربستان و قطر از حل مسئله هسته ای و احتمال عادی شدن روابط ایران و امریکا و....

 

انتشار از: