سازمانهای سیاسی در مواجهه با فاجعۀ ملی - 2

در ادامۀ برنامه های سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) به مناسبت ۲۵-مین سالگرد فاجعۀ ملی، کشتار جمعی زندانیان سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی ایران، مصاحبه ای انجام شده است با آقای علی پورنقوی، از سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت). " تحلیل سازمان فدائیان خلق ایران ـ اکثریت از علل و عوامل این فاجعه، نقش سازمان برای افشای آن و وظیفۀ عاجل امروز سازمان در قبال آن؟ " سؤالات مرکزی این مصاحبه اند.

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.