بی بی سی: جایگاه اقوام و اقلیت های مذهبی در دولت روحانی