فرماندهی کل سپاه وشعارمرگ برآمریکا

آنچه را فرماندهی کل سپاه ازیاد برده است حذف شعارمرگ برامریکا دراولین نمازجمعه پس ازحادثه معروف یازدهم سپتامبرمیباشد. مسلم آنچه موجب حذف شعارمرگ برآمریکا درآن مقطع زمانی شده بود نشئت گرفته ازمصالح سیاسی روزورهیدن ازاتهام محورشرارت بوده.
براین اساس این سنت مرگ برآمریکا بنا برمصالحه باری دیگرهم قابلیت حذف ازمراسمات رسمی حاکمیت جمهوری اسلامی را خواهد داشت.

طرح موافقت خمینی با حذف شعارمرگ برآمریکا که به عنوان بخشی ازکتاب صراحت نامه به قلم هاشمی رفسنجانی که اخیرا برروی سایت رسمی ایشان قرارگرفت عکس العمل نیروهای تندروی حاکمیت جمهوری اسلامی را به شدت برانگیخت. ازجمله این عکس العمل ها میتوان به اعلام موضع صریح الحن فرماندهی کل سپاه پاسداران اشاره کرد. سردارمحمد علی جعفری دراین مورد گفته است:

«افرادی که در مسیر ایجاد انحراف در بیانات امام راحل هستند و ادعا می کنند که حضرت امام موافق تعطیلی شعار مرگ بر آمریکا بودند مردم دست آنها را خوانده اند و فریب فضاسازی های آنان را به نفع دشمن نخواهند خورد»

گذشته ازاینکه چرا بحث رابطه با آمریکا همواره درطول حیات جمهوری اسلامی جنجال برانگیزبوده میباید نکاتی را حول محوراظهارات فرماندهی سپاه پاسداران یادآورشد.

اول: ازآنجا که طرح شعارمرگ برآمریکا ویا حذف چنین شعاری مستقیما درارتباط با سیاست خارجی نظام سیاسی کشورقراردارد بی شک تصمیم گیری دراین مورد میباید درحوزه های سیاسی حاکمیت اتخاذ شود. ازاین روی نگاهی حقوقی به منع دخالت سپاه پاسداران ودیگرقوای نظامی درحوزه سیاسی کشورخالی ازلطف نمیباشد.

*بر اساس بند «ج» ماده يك قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب هزاروسیصد وهشتاد ودوكاركنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران و سازمان‌هاي وابسته و اعضاي بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي نظامی محسوب میشوند.

**ماده چهل قانون مجازات جرائم درنیروهای مسلح اذعان میدارد:«مداخله، شركت يا فعاليت كاركنان نيروهاي مسلح در دسته‌بندي‌ها، مناقشه‌هاي سياسي و تبليغات انتخاباتي ممنوع و جرم تلقي و مرتكبين به شش ماه تا 3 سال حبس محكوم مي گردند»

***ماده بیست ونهم قانون ارتش، ماده شانزدهم قانون استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و ماده شانزدهم قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تصریح میدارد:« اعضاء و كاركنان ارتش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و نيروي انتظامي حق عضويت يا وابستگي به گروه هاي سياسي را ندارند.

****ومتعاقبا برابرماده چهل وهفتم اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي:« سپاه پاسداران انقلاب اسلامي از نظر سياسي و عقيدتي تابع ولايت فقيه بوده و از كليه احزاب و گروه هاي سياسي مستقل است و خود نيز هرگز نبايد در جامعه شخصيت حزبي پيدا كرده و به صورت يك حزب يا سازمان سياسي عمل كند»

آنچه ازمواد مذکوراستخراج میشود اینکه اراده قانون گذاربرمنع فعالیت های نیروهای نظامی درکلیه امورسیاسی بوده وفعالیت نیروهای نظامی همچون سپاه پاسداران دراین اموررا جرم تلقی ودرهمین راستا مجازات نیزپیش بینی ومقررنموده است.

اما آنچه اکنون ازاعلام مواضع فرماندهی کل سپاه پاسداران بدست می آید شکل گرفتن شخصیت حزبی سپاه پاسداران درمغایرت با نص صریح ماده چهل وهفتم اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي میباشد.

دوم:  آنگونه که فرماندهی کل سپاه پاسداران درظاهرامرنمایان میدارد فرامین رهبرفقید جمهوری اسلامی فصل الخطاب بوده وهمواره اطاعت ازاین فرامین دردستگاه فکری وی ودیگرهم قطارانش ازاوجب واجبات میباشد. بنا بر این باورفرماندهی کل سپاه پاسداران میباید وصیت خمینی را درمورد عدم دخول نیروهای مسلح درسیاست را بکاربندند چرا که رهبرفقید جمهوری اسلامی دروصیت نامه خود که درمیان حامیانش متصف به صفت الهی و سیاسی است مکتوب میدارد:

« وصیت اكید من به قوای مسلح آن است كه همان‌طور كه از مقررات نظام ، عدم دخول نظامی در احزاب و گروهها و جبهه‌ها است به آن عمل نمایند؛ و قوای مسلح مطلقاً، چه نظامی و انتظامی و پاسدار و بسیج و غیر اینها، در هیچ حزب و گروهی وارد نشده و خود را از بازیهای سیاسی دور نگه دارند»

آنچه درتزاحم میان حذف شعارمرگ برآمریکا واین وصیت اکید خمینی خطاب به قوای مسلح ارجحیت دارد بکاربستن وصیت اکید است نه اظهارنظردرامرسیاسی بقا ویا حذف شعارمرگ برآمریکا.

سوم: آنچه را فرماندهی کل سپاه ازیاد برده است حذف شعارمرگ برامریکا دراولین نمازجمعه پس ازحادثه معروف یازدهم سپتامبرمیباشد. مسلم آنچه موجب حذف شعارمرگ برآمریکا درآن مقطع زمانی شده بود نشئت گرفته ازمصالح سیاسی روزورهیدن ازاتهام محورشرارت بوده.

براین اساس این سنت مرگ برآمریکا بنا برمصالحه باری دیگرهم قابلیت حذف ازمراسمات رسمی حاکمیت جمهوری اسلامی را خواهد داشت.

مضافا اگرحذف شعارمرگ برآمریکا بنابراظهارات فرماندهی سپاه پاسداران انحراف از  مسیرخمینی است ایشان میباید درمقام توضیح برآیند که دراولین نمازجمعه پس ازحادثه یازدهم سپتامبرشعارمرگ برآمریکا با دستورکدامین مقام حذف وانحراف درمسیرانقلاب ایجاد شد.

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.