نگاهی فشرده به دومسأله: بحران مهاجرت و یک شبه فتوای فاشیستی

این نوشته به دوموضع می پردازد: نخست نگاهی به دفاع صریح و فاشیستی ناصرمکارم - یکی از مراجع با نفوذحوزه قم- درمورد آپارتایدمذهبی نسبت سنی مذهبان و دیگری بحران مهاجرت درسطح جهانی که به مرزهای فاجعه آمیزرسیده است

 

الف- دفاع صریح و فاشیستی( = فتوای ضمنی؟)  ناصرمکارم از آپارتاید مذهبی!

سران رژیم و مراجع مذهبی گاهی در تبلیغات رسمی خود ظاهرا از دشمنان اسلامی که مشغول نفاق افکنی بین شیعه و سنی هستند و از دامن زدن به اصطلاح به هلال شیعه و سنی ابرازانزجارمی کنند و برحسب تعارف ژست مدافعان وحدت مذاهب را بخود می گیرند و به عنوان ابزاری درخدمت دیپلماسی از آن سودمی جویند. اما همواره دم خروس آشکارتر از آن است که بتوان پهنانش نگهداشت، چرا که این ادعاها در تناقض آشکار با عمل و سایرسخنان آنهاست. در حقیقت خودرژیم و مراجع وابسته به آن بیش ازهرکس دیگری به این شکاف ها و نفرت های مذهبی دامن می زنند. صرفنظراز آن که اصل حکومت اسلامی براساس شیعه گری  در ذات و شالوده خود مبتنی بر آپارتاید نسبت به ادیان و حتی شاخه های دیگرشیعه گری و البته همه دگراندیشان است، اما آنچه که در کنش های اخیرآنها برجسته است، صراحت یافتگی آنهاست. آن ها اکنون پرده های ریا را پاک کنارگذاشته و به طورآشکار از آپارتاید مذهبی سخن می گویند.

ناصرمکارم شیرازی از "اساتید برجسته حوزه" و مراجع با نفوذ و نزدیک به قدرت حاکم اخیرا درمورد اهل سنت سخنانی فاشیستی و تهدیدآمیز بزبان آورده است که بخوبی ماهیت فوق ارتجاعی حکومت اسلامی و مراجع مرتبط با آن را عیان می سازد*. سخنانی که براساس قواعدبین المللی و ناظربرحقوق بشر بدلیل نفرت پراکنی بین مذاهب و در صفوف مردم، و انکارحقوق اولیه زندگی اقلیت های مذهبی و دگراندیشان جرم آشکاری محسوب می شوند و درهیچ کشوردموکراتیکی گوینده آن بخصوص اگر درمنصب مذهبی یا دولتی باشد نمی تواند دمی از فشارمطبوعات و افکارعمومی و حتی خطر مجازات در امان باشد.

فشرده سخنان وی چنین است:

کانون اصلی شیعه ایران است. و تحرکات وهابی ها در دشمنی با آن افزایش یافته است. دراین مسیر یکی از اصلی‌ترین برنامه‌هایشان تغییر بافت جمعیتی و افزایش اهلسنت است ضمن اینکه در کناراین فعالیت‌ به خرید زمین، خانه و املاک تجاریاز شیعیان هم روی آورده‌اند. او به اقداماتی مشابه از سوی وهابی‌ها در شهرهایی همچون مشهد، شیراز و ارومیهاشاره کرد و گفت: اکنون در اطراف مشهد می‌بینیم که اهل سنت در حال خریدزمین و خانه‌ها از شیعیان هستند تا نسبت جمعیتی خود را افزایش دهند.

انگاه او برای تکمیل ارشادات وذهنیت مالیخولیاتی خود خود به رابطه نزدیک وهابی ها و اسرائیلی ها (صهیونیست ها)هم اشاره کرده است تا بخیال خود بتواند حسابی حساسیت مخاطبان و دست اندرکاران رژیم را نسبت به خطری که کیان اسلامی را تهدید می کند و او نسبت به آن  هشدارمی دهد و مدعی است که اگر نجبند دیگر دیرخواهد شد، جلب نماید. چنان که در این سناریوی ساخته و پرداخته ذهن معیوب آیت اله مشاهده می کنید عینا رابطه بین اسرائیل و فلسطین در جابجائی جمعیت و خرید زمین به تعرض اهالی سنی مذهب نسبت به شیعیان مظلوم کپی برداری شده است!.  چنان که مشهوداست تهدیدهای این "استادبرجسته حوزه" دیگر ازمرحله لعن و نفرین های کلی به وهابیت گذشته و به طورصریح  بخشی از مردم ایران و زندگی و دادوستد آنها را آماج گرفته است.

اما مکارم شیرازی حتی باین هشدارها  بسنده نکرده و راهکارهم – البته از نوع فاشیستی آن- ارائه می دهد: او خواستارتشکیل کارگروه‌هایی به منظور مقابله منسجم و مناسب بااقدامات وهابی‌ها شده و افزوده : در این زمینه هیچ بن بستی نیست و بایدتلاشمان را بیشتر کنیم. چنانکه ملاحظه می کنید راهکار او تشکیل گروه  ها برای مقابله منسجمی است که هیچ منع قانونی و بن بستی هم در برابرآن وجود ندارد. تشکیل گروه های منسجم برای مقابله با فتوای "حضرت ایت اله" را ما در قتل های زنجیره ای درتهران و جهرم و سایرنقاط ایران توسط اوباشان و چماقداران به کرات دیده ایم. چنان که ملاحظه می کنید اگراوضاع برمیل این ایت اله باشد خریدو فروش  زمین و نفس کشیدن در ایران اسلامی بین شیعه و سنی توطئه دشمنان محسوب شده و تبعیض مذهبی حتی شامل خرید و فروش های زمین نیزمی گردد. 

بنظرمی رسد که اکنون ناصر مکارم قصد دارد که از مصباح یزدی که بنظر می رسد اندکی ستاره افولش پس از احمدی نژاد افول کرده، سبقت گرفته است و تلاش می کند که منحرف کردن مطالبات مردم از دموکراسی و مطالبات اقتصادی و فرهنگی با رجعت به دوران تاریک رواج جشن عمرکشان و تحقیرمذاهب دیگرتوسط مذهب حاکم-شیعه- برگردد. این گونه یاوه های فاشیستی و ضد انسانی گرچه پژواکی درمیان اکثریت بزرگی از مردم نداشته و تنها با پوزخند آن ها مواجه می شود، اما پرداختن با آب و تاب خبرگزاری هائی چون فارس و نزدیک به سپاه پاسداران در راستای نیازجریان های افراطی حاکمیت برای بسیج چماق بدستان و بسیجی ها در غیاب درهم شکستن تابوی مذاکره با شیطان اعظم و دل دادن و قلوه گرفتن با آن، نه فقط قابل درک است بلکه نیازمند تودهنی محکمی توسط افکارعمومی و نیروهای آزادیخواه و برابری طلب در حمایت از حق بی قید و شرط آزادی اعتقاد و مذهب و دگراندیشی  و علیه هرگونه هراس افکنی توسط اختاپوس های حاکم است.  باید این حضرات را در انزوای مطلقشان دفن و تدفین کرد.

هشدار آیت‌الله مکارم شیرازی نسبت به تحرکات وهابیت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1392072500...

ب-بحران مهاجرت در مرز فاجعه!

فاجعه انسانی مهاجرت، هم چون ننگی برپیشانی تمدن بشری!

اساس بحرانی بنام مهاجرت را  فقر و جنگ و سرکوب تشکیل می دهد. کمترروزی است که خبری دردناک و فاجعه آمیز دراین مورد بگوش نرسد. هرروزخبرهائی چون غرق شدن صدها نفر در آب های ایتالیا و مالی- از دروازه های ورود به جهان غرب- و یا نجات صدها تن دیگر درامواج پرخروش دریاها بگوش می رسد. زیاد دورنرویم. همین یکی دو روزاخیرمی توانیم  این خبرها را در رسانه ها مشاهده کنیم: یک کشتی آمریکائی صد و چندنفر را نجات داد، حدود 700 نفر در مرزاسپانیا دستگیرشدند. بلغارستان درصدد ایجاد دیوارآهنین بین ترکیه و خود برای جلوگیری از ورود مهاجرین هستند و...

 اتحادیه اروپا نیزهمواره مقررات سخت تری را برای ممانعت از ورود مهاجران "غیرقانونی" تصویب می کنند ... آن چه که بویژه درمهاجرت های اخیرجلب توجه می کند میزان ریسک پذیری بالای آن است.  به آب و آتش زدن مهاجران اعم از جوانان و زنان وکودکان باوجود خطرات جدی جانی و انتشاروسیع اخبار فاجعه های پیش آمده،  نشان دهنده آن است که وضعیت آنان تاچه حد غیرقابل تحمل شده است  که ناچارند جان عزیزخود را به داو گذاشته و چنین ریسک هائی را بجان بخرند. گوئی شعارآنها این است که یا جائی امن تر و انسانی تربرای ادامه زندگی پیدامی کنند یا با مرگشان ازاین همه  رنج و نکبتی که گرفتارآمده اند نجات می یابند!. 

با این که مهاجرت به یک بحران جهانی تبدیل شده است و هرروزفاجعه می آفریند، اما کشورهای پیشرفته صنعتی و جوامعی که جزایرخوشبختی تصورمی شوند و آماج مهاجرت قرارمی گیرند، هیچگاه حاضرنشده اند که به این معضل، نه از بعد منافع تنگ این یا آن کشور و این یا آن بلوک، بلکه به عنوان  یک مسأله جدی و یک معضل جهانی، از بعدانسانی و باهدف ریشه کردن آن نگاه کنند . واقعیت آن است که سرمایه و دولتهای سرمایه داری  درحالی که درحوزه ها  اقتصادی و فرهنگی برجهان روا شدن آن ها اصرارمی ورزند و مرزهای سنتی را درهم می نوردند، اما درهمان حال حاضرنیستند که مرزهای جغرافیائی و امتیازات نهفته درپشت این گونه مرزها را  نیز بهمان نسبت درهم بشکنند. برعکس با انسداد بیشترمرزهای خود به روی این فلاکت زدگان که مورد یورش سرمایه جهانی قرارگرفته اند و از زمین و تولید بومی و محلی کنده شده  و به عرصه لامکان پرتاب شده اند، تنها بدنبال جذب و مهاجرت متخصصان و مغزهای کشورهای فقیرند  وبه موازات آن با دشوارساختن راه های ورودی، اعم از  قانونی و شبه قانونی، بیش از پیش فرایند مهاجرت ریسک آمیزمردمان فلاکت زده به "قلمروهای جزایرخوشبختی" را  تقویت می کنند.

واقعیت آن است که بدون توزیع عادلانه خوشبختی و رفاه و تأمین حداقل شرایط زیست و منزلت انسانی در مقیاس جهانی و بدون مبارزه قاطع برای خشکاندن ریشه های مهاجرت یعنی جنگ و فقر و سرکوب و بدون  برداشتن مرزهای مصنوعی در جهانی که دهکده اش می خوانیم  و بدون رعایت حق انتخاب مکان و محل زندگی توسط آحاد بشر که حتی درهمین قانون حقوق بشرهم برسمیت شناخته شده است و دریک کلام بدون سامان دادن به یک شهروندی جهانی و مبارزه علیه تبعیض و ستم و برای  برابری و عدالت، بشر قادرنخواهد بود مسأله مهاجرت را حل کند. ایجاد دیوارهای جدید آهنین و این بارتوسط سرمایه داری غرب، درجهانی که سرنوشت همه انسان ها به هم گره خورده است و جهانی شدن انسان و منزلت او خصیصه اصلی آن را تشکیل می دهد راه برون رفتی ریشه ای ازاین معضل نیست. درحقیقت پاسخ انسانی و بسنده به این معضل عاجل به یکی از شاخص مهم برای سنجش میزان تمدن و بربریت بشرامروزی تبدیل شده است.

2013-10-19

http://roozbe.wordpress.com/

*- دستگیری ۷۰۰ پناهجوی غیر قانونی در مرز اسپانیا

    http://persian.euronews.com/2013/10/18/morocco-sto...

*-  نجات گروهی از پناهجویان در آبهای مدیترانه توسط کشتی نیروی دریای آمریکا

http://persian.euronews.com/2013/10/18/us-navy-shi...

*- بلغارستان؛ ساخت دیوار آهنین برای جلوگیری از ورود مهاجران غیرقانونی

http://persian.euronews.com/2013/10/17/refugee-inf...

منبع: 
تقی روزبه
برگرفته از: 
http://roozbe.wordpress.com/
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.