فراخوان حزب دمکرات کوردستان

فراخوانی عاجل : ماشین مرگ جمهوری اسلامی بە جان زندانیان سیاسی افتادە است، بیایید متحدانە علیە آن ایستادگی نماییم

 

 

 

 

خطاب بە:!!!!
احزاب و سازمانهای سیاسی کردستان و ایران،
کردها و ایرانیان آزادیخواه در داخل و خارج از کشور،
سازمانهای بین‌المللی و بشردوست جهان.
جمهوری اسلامی علیرغم شعارها و وعدەهای رئیس جمهور جدید ــ چە پیش از انتخابات و چە پس از آن ــ در خصوص در پیش گرفتن یک سیاست معتدل، در حالیکە خطاب بە جهان خارج لحن و موضع خود را ملایم ساختەاست، در داخل و در رابطە با ملیتهای تحت ستم ایران کماکان سیاست‌های خشن و سرکوبگرانەی پیشین خود را ادامە می‌دهد.
در پی اعدام 16 معترض دربند بلوچ و اعدام دو زندانی سیاسی کرد، طبق گزارشها، مقامات این رژیم عصر روز سەشنبە 29 اکتبر (7م آبانماه) بە خانوادەی شش زندانی سیاسی کرد ابلاغ کردەاند کە فرزندانشان بزودی اعدام می‌شوند. 
هم اکنون جمعی از زندانیان کرد محکوم بە اعدام در زندانهای جمهوری اسلامی با خطر اجرای حکم مرگ مواجە هستند.
موج تازەی این اعدامها در حالی است کە گزارشگر سازمان ملل، آقای احمد شهید، اخیرا تازەترین گزارش خود را در مورد ایران منتشر ساختە و تصریح کردەاست کە نقض حقوق بشر بویژە در خصوص اقلیتهای ملی و مذهبی طی ماه اخیر وضعیت اسفناک‌تری بە خود گرفتەاست.
بدین ترتیب عملا بەجای بوقوع پیوستن شعارها و وعدەهای رئیس جمهور ایران در رابطە با ملیتها و پیروان مذاهب گوناگون، بە جای شرکت دادن آنها در ادارەی کشور و امور مناطق خویش و بەجای کاهش تبعیضات ملی، زبانی و مذهبی شاهد از بین رفتن فرزندان در بند آنها هستیم. نگرانی نسبت بە این امر کە شمار دیگری از زندانیان سیاسی کرد و بلوچ و عرب و... اعدام شوند، بسیار جدی است. اگر در سطح داخلی و جهانی اعتراضی علیە این کشتار انجام نپذیرد، بعید نیست کە شمار زیادی از زندانیانی کە حکم اعدام آنها حتی در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد نیز بمورد اجرا در نیامدەبود، بزودی بە قتل برسند.
حزب دمکرات کردستان با درک این نگرانی و در راستای اتخاذ یک موضع عمومی و متحدانە در سطح احزاب و سازمانهای سیاسی و کردها و ایرانیان آزادیخواه در داخل و خارج از کشور در خصوص موج جدید اعدامها خواستار آن است:
1- هرچە سریعتر بمنظور ایجاد اشتراک موضع و گفتار در مقابل مردم کردستان و ایران و جامعەی جهانی جلسەی مشترکی در سطح رهبری همەی احزاب برگزارگردد.
2- در داخل و خارج از کشور، روز معینی برای محکوم کردن این جنایات و ابراز نارضایتی عمومی انتخاب گردد.
3- همەی شخصیتها و طرفهایی کە برپایه‌ وعده‌ بازنگری تبعیضات ملی و زبانی و مذهبی و تأمین حقوق شهروندی، تشکلهای گوناگون ایران را تشویق بە رأی دادن بە حسن روحانی کردند، انتقاد و اعتراض را بە نامبردە و کابینەاش ابراز نمایند.
4- سازمان ملل متحد، شورای اروپا و سازمانهای بشردوست بین‌المللی، بە اعتراض علیە اعدام فرزندان مردم ایران برخیزند و تنها بە تغییر لحن و موضع این رژیم در قبال پروندەی هستەای بسندە نکنند.
هم میهنان گرامی! 
پیشینەی مملو از سرکوب و خفقان و کشتار جمهوری اسلامی علیە مردم ایران بە ما می‌گوید کە تنها با مقاومت و اتخاذ یک موضع متحدانە می‌توانیم این رژیم را بە عقب نشینی واداریم. همانگونە کە جنایات از این دست جمهوری اسلامی در مقابل ملیتهای تحت ستم ایران، با اتحاد مردم و یکپارچگی خاک ایران منافات دارد، سکوت و عدم موضعگیری هم‌میهنان نسبت بە اعدام فرزندان این ملتها توسط جمهوری اسلامی نیز آیندەی همزیستی مسالمت‌آمیز تشکلهای گوناگون ایران را نیز بمخاطرە خواهد افکند. بنابراین بیاید همگی متحد و یکپارچه‌ بە اعتراض علیە این جنایات برخیزیم.
بە امید برداشتن گامهای عاجل از سوی کلیەی مخاطبان این فراخوان و استقبال و حمایت همەی طرفهای ذیربط و مسئول از این خواست دلسوزانەی ما.
حزب دمکرات کردستان
دفتر سیاسی
واپسین ساعات 29 اکتبر 2013
7 مهر ماە 1392
http://www.kurdistanukurd.com/fa/hewal_dreja.php?id=4960

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.